Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna.

Zmianie ulega jedynie jakość materiałów obserwacyjnych, które można wykorzystać na lekcji, źródło ilustracji i nośniki umożliwiające samą obserwację. Celem artykułu jest scharakteryzowanie rodzajów fotografii wraz z dydaktycznym komentarzem dotyczącym poprawnego ich wykorzystania w edukacji geograficznej. Jest to artykuł o charakterze teoretyczno-aplikacyjnym, w którym postawiony cel został zrealizowany dzięki interdyscyplinarnym studiom literatury, doświadczeniu autorów w wykonywaniu fotografii i wykorzystywaniu ich w procesie nauczania-uczenia się geografii.


Opublikowane w:

Piróg, D., Padło, T. (2020). Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14, 42–56, doi: 10.24917/20845456.14.3

pdf