Wybrane nowoczesne metody

W kształceniu na każdym etapie edukacji jednym z ważniejszych elementów prawidłowego i efektywnego planowania procesu dydaktycznego jest trafny dobór metod kształcenia. Wybór metody do zajęć winien być podyktowany przede wszystkim celami kształcenia, wiekiem i możliwościami percepcyjnymi uczniów oraz specyfiką realizowanych treści.

Opracowanie stanowi przegląd wybranych nowoczesnych metod optymalizujących proces edukacji z zakresu przyrody i geografii wraz z ich egzemplifikacją. Za kryterium wyboru metod przyjęto ich uniwersalny charakter, gdyż każdy ze scharakteryzowanych przykładów może być stosowany na różnych szczeblach kształcenia.

 


Opublikowane w:

Piróg D., 2011. Wybrane nowoczesne metody nauczania z zakresu geografii i przyrody – przykłady zastosowań, Geografia w Szkole, nr 2, s. 51-57