Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy*

The purpose of this paper is to present the determinants influencing the successful transition of graduates into the labor. The empirical research results based on theoretical considerations exemplify the influence of selected determinants, belonging to the group of educational capital, on the pace and nature of the transition to the labor market in the European countries and among the geography graduates in Poland. The transition of university graduates in the 21st century from the stage of education to employment seems to be one of the most complex and difficult processes taking place at the labour market. The transition paths of people who finish studies in individual countries are mainly an effect of differences in economic level and economy conditions, social and cultural disparities and system differences, including the teaching systems.
The efficiency of this process, apart from demographic and macroeconomic trends is influenced by accumulation of „career capital” especially the ability of transferring skills enquired in higher education into potential and real workplaces, individual and personal features, such as: aspirations, adaptability.

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy nr N N114 076739.


 Opublikowane w:

Piróg, D. (2013). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, 160, 131-138.

pdf   Full text


 Bibliografia:

1.  Strona Banku Światowego http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:21725024~menuPK:4995933~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html

2.  J. Allen, R. Van der Velden: Transitions from Higher Education. In: Careers of University Graduates. Ed. U. Teichler. Springer, 2007, s. 55-78.

3.  A. Bańka: Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wymiarze europejskim. W: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego. Red. M. Kwiatkowski, Z. Sirojc. OHP, Warszawa 2005, s. 35-48; B. Rożnowski: Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. KUL, Lublin 2009, s. 9-10.

4.  W. Müller, M. Gangl: The Transition from School to Work: a European Perspective. In: Transitions from Education to Work in Europe. Ed. W. Müller, M. Gangl. Oxford University Press, Oxford 2003, s. 1-22.

5.  U. Teichler: Education and Employment. In: Higher Education and the World of Work. Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives. Empirical Findings. Ed. U. Teichler. Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Taipei 2009, s. 21-30; R. Plugor: Transition from Higher Education to the World of Work. Central European Univerisity, Budapest 2009, s. 52.

6.  M. Jacob, F. Weiss: From Higher Education to Work Patterns of Labour Market Entry in Germany and the US. Working Papers 2008, 110, Universitat Mennheim, s. 30; M. Salas-Valasco: The Transition from Higher Education to Employment in Europe: The Analysis of Time to Obtain the First Job. „Higher Education” 2007, Vol. 54, s. 333-360.

7. M.E. Lindberg: Higher Education‐to‐work Transitions in the Knowledge Society: The Initial Transition and Positional Competition Point of View. „Higher Education in Europe” 2008, Vol. 33, s. 375-385.

8. U. Teichler: Higher Education and Graduate employment in Europe. TSER Research Paper 1997, s. 17.

9. A. Buchner-Jeziorska: Szkolnictwo wyższe a rynek pracy w Polsce lat dziewięćdziesiątych – w świetle oczekiwań pracodawców. W: Studia wyższe – szansa na sukces. Red. A. Buchner-Jeziorska, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
1998, s. 53-70;

10. Eadem: Studia wyższe – bez szans na sukces?! „Acta Universitatis. Folia Sociologica” 2011, nr 39, s. 17-31;

11. A. Jakubowska, A. Rosa: Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. W: Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Red. J. Dworak, J. Jaworski. Zeszyty Naukowe. WSB, Gdańsk 2011, tom 14, s. 29-43;

12. M. Knapińska: Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2007. W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Red. J. Sokołowski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, s. 143-155;

13. E. Kryńska: Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja. W: Rynek pracy a edukacja. Red. E. Sulima. Uniwersytet Białostocki, Białystok 2008, s. 22-37;

14. Eadem: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość. W: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki. Red. K. Jędralska, J. Bernais. UE, Katowice 2011, s. 87-101.

15. L. Harvey, W. Locke, A. Morey: Enhancing Employability, Recognizing Diversity. Making Links Between Higher Education and the World of Work. Universities UK, London 2002, s. 20.

16. S. Pavlin: Varieties of Professional Domains and Employability Determinants in Higher Education. AlmaLaurea Working Papers 2011, 36, s. 12-16.

17. M.E. Lindberg: Op. cit., s. 381-382; U. Teichler: Op. cit., s. 29.

18. H. Guggenberger, M. Keplinger, M. Unger: Moving to the Bologna Structure: Facing Challenges in the Austrian Higher Education System. In: Employability and Mobility of Bachelors Graduates in Europe. Key Results of the Bologna Process. Red. H. Schommburg, U. Teichler. Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Taipei 2011, s. 55.

19. L. Laszlo Kiss, Z. Veroszta: Country Report on Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Hungary. In: Embac 2010 International Conference cum Workshop Berlin, Employability and Mobility of Bachelor Graduates in INCHER. Kassel 2010, s. 86.

20. F. Giret, G. Michot: Country Report on Employability and Mobility of Bachelor Graduates in France. In: Embac 2010…, op. cit., s. 77.

21. U. Teichler: Bologna – Motor of Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates? In: Employability and Mobility…, op. cit., s. 3-41.

22. H. Guggenberger, M. Keplinger, M. Unger: Op. cit., s. 57.

23. F. Giret, G. Michot: Op. cit., s. 78.

24. L.A Støren, C. Ase Arnesen, J. Wiers-Jenssen: Country Report on Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Norway. In: Embac 2010. International Conference cum Workshop Berlin. op. cit., s. 165.

25. U. Jeruszka: Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. „Polityka Społeczna” 2011, nr 1, s. 1-7.

26. L.A. Støren, C. Ase Arnesen, J. Wiers-Jenssen: Op. cit., s. 166.