Usługi edukacyjne na poziomie akademickim

Transformacja ustrojowa w Polsce przyniosła, oprócz oczywistych korzyści, szereg negatywnych konsekwencji. Jednym z kluczowych problemów społeczno-gospodarczych jest zjawisko bezrobocia, które nie omija także ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem.

Czynnikami, które mają największy wpływ na zmiany sytuacji na polskim rynku pracy, są m.in.: niedawne przystąpienie do struktur Unii Europejskiej, globalizacja, transformacja społeczno-gospodarcza, rozwój technologii informacyjnych, reformy systemu edukacji, wzrost znaczenia wiedzy i wykształcenia, zwiększona konkurencyjność, masowość i stosunkowo łatwy dostęp do edukacji na poziomie wyższym (Denek i in. 2001; Orczykowska 2006).
Wielu naukowców postrzega majoryzowanie zagadnienia wymagań rynku pracy wobec absolwentów, oczekiwań absolwentów wobec rynku pracy i oceny ich zdolności do zatrudnienia jako spłycenie edukacji na poziomie wyższym do aspektów zawodowych i jako zagrożenie tradycyjnych wartości akademickich

 


 Opublikowane w:

Piróg D., 2011., Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy [W:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 18 (red. Zioło Z., Rachwał T.) Warszawa – Kraków 2011, s. 23-36  (Full tekst)

 


Literatura:

 1. Absolwenci SGH na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, 2008, SGH, Warszawa.
 2. Aleksandrowicz-Pędich L., Lewicka-Mroczek E., 2003, Dziesięć lat później: losy zawodowe absolwentów pierwszego rocznika studentów NKJA w Białymstoku, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 52–54.
 3. Analiza losów zawodowych absolwentów – narzędzia i metody w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Żyra, 2007, Wyd. Biuro Karier, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 4. Antonelli G., Camillo F., Cammelli A., Di Francia A., Ghiselli S., Sgarzi M., 2009, Graduates’ employment and employability after the 'Bologna Process’ reform. Evidence from the Italian experience and methodological issues, University of Lubljana, Slowenia.
 5. Biernat M., 1997,Losy zawodowe absolwentów geografii na tle losów absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Kielcach w latach 1990–1995, Studia Kiel. Ser. Geolog.-Geogr., nr 2.
 6. Bogaj A., 2000, Kształcenie ogólne. Między tradycją a nowoczesnością, Wyd. IBE, Warszawa.
 7. Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., 2001, Aksjologiczne podstawy edukacji, Wyd.Edytor, Poznań–Toruń.
 8. Donert K., 2007,Aspects of the state of geography in european higher education. Tuning geography: a report of findings and outcomes, Liverpool Hope University.
 9. Embedding careers education in the curricula of geography, earth and environmental science students,2001, Planet, no 1.
 10. Gedye S., Chalkley B., 2006, Employability within geography, earth and environment al science, GEES, University of Plymouth.
 11. Gedye S., Fender E., Chalkley B., 2004, Geography and jobs: undergraduate expectations and graduate experience,
 12. Journal of Geography in Higher Education, 28, no 3, s. 381–396.
 13. Harvey L., Locke W., Morey A., 2002, Enhancing employability, recognising diversity: making links
 14. between higher education and the world of work. Universities UK and the higher education careers service unit.
 15. Elias P., McKnight A., Pitcher J., Purcell K., Simm C., 1999, Moving on: graduate careers. Three years after graduation (www.prospects.ac.uk).
 16. Jawor A., 2002, Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy: seminarium w IPiSS, Polityka Społeczna, nr 3 s. 37–38.
 17. Jaworski Z., Ryszkowska E., 2002, Specjalność a losy zawodowe absolwentów warszawskiej AWF z lat 1950–1994, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 6/7, s. 19–24.
 18. Jenkins A., Healy M., 1995, IGHE Symposium: linking the geography curriculum to the worlds of industry, commerce and public authorities,
 19. Journal of Geography in Higher Education, 19, no 2, s. 177–181.
 20. Karwowski L., 2003, Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów, Rynek Pracy, nr 5, s. 141–149.
 21. Kicior A., 2007, Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, Edukacja, nr 3, s. 11–18.
 22. Kluczowe kompetencje, 2005, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 23. Kluza K., Kluza S., 1998, Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, [w:]Studia wyższe – szansa na sukces?,ISB, Warszawa, s. 37–49.
 24. Kopel J., 1999, Absolwenci na lokalnym rynku pracy z perspektywy pracodawców. Raport z badań,Wyd. WSZiM, Sosnowiec.
 25. Kraśniewski A., 2008, Efekty kształcenia a konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego, Konferencja UW-FRSE, Warszawa.
 26. Kruczek Z., 2003, Losy zawodowe magistrów turystyki absolwentów AWF w Krakowie, Folia Turistica, nr 14, s. 43–55.
 27. Maguire S., Guyer C., 2004, Preparing Geography, Earth and Environmental Science students for employment in the enterprises culture, Journal of Geography in Higher Education, 25, no 1, s. 121–126.
 28. Minkiewicz B., 2001, Analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów, [w:]Biogramy edukacyjne, red. B. Minkiewicz, T. Szapiro, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz,Warszawa.
 29. Orczykowska A. 2006, Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, s. 49–64.
 30. Owen E., 2001, What skills do employers need?, Journal of Geography in Higher Education, 25, no 1, s. 121–126.
 31. Paśko J., 2008, Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 293–299.
 32. Piróg D., Piróg S., 2007, Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, [w:]Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wyd. Naukowe AP, Kraków, s. 631–645.
 33. Rooney P., Kneale P., Gambini B., Keiffer A., Vandrasek B., Gedye S., 2006, Variations in international understandings of employability for geography, Journal of Geography in Higher Education, 30, no 1, s. 133–145.
 34. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce, red. M. Kocójowa, Wyd. UJ, Kraków, 1997.
 35. Struder I., 2006, Enterprising geography, earth and environmental science students, Planet, no 16, s. 26–39.
 36. Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M., 2005a, Absolwent na rynku pracy. [Cz. 1], Forum Akademickie R. 12, nr 6, s. 32–34.
 37. Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M., 2005b, Absolwent na rynku pracy. [Cz. 2], Forum Akademickie R. 12, nr 7/8, s. 42–44.
 38. Tomaszek-Plewa H., 2001, Losy absolwentów Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, nr 79, s. 95–103