Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Celem opracowania jest:
1. Przedstawienie teoretycznych założeń wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych do planów oraz programów kształcenia na studiach nauczycielskich.
2. Analiza wyników ogólnopolskich badań, obejmujących studentów kończących kierunek geografia i dotyczących samooceny kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjnych, w tym GIS. Analiza została przeprowadzona wielowymiarowo:
w ujęciu przestrzennym, według ukończonej specjalności (z akcentem na specjalności nauczycielskie), według płci respondentów.


Opublikowane w:

Piróg, 2015. Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 4, 109-121.

pdf Full Text