Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

Absolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Refleksje z przeprowadzonych badań są podstawą do namysłu nad możliwościami podnoszenia prestiżu geografii jako dyscypliny naukowej poprzez działania mające na celu zwiększanie szans pomyślnej tranzycji absolwentów.


Published in:

Piróg D. 2016. Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek  pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 9 Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. http://dx.doi.org/10.18778/8088 ‐505‐9.05