Poszukiwanie pracy przez absolwentów studiów geograficznych w okresie tranzycji *

Pomyślne prze­jś­cie z etapu edukacji do zatrud­nienia jest uza­leżnione od wielu czyn­ników. Jed­nym z nich jest właś­ciwy dobór efek­ty­wnych metod poszuki­wa­nia pracy. W artykule zaprezen­towano wyniki badań przeprowad­zonych wśród absol­wen­tów kierunku geografia, doty­czą­cych metod poszuki­wa­nia pracy w okre­sie tranzy­cyjnym.

Anal­iza obe­j­muje planowane przez absol­wen­tów na końcu studiów metody szuka­nia zatrud­nienia, metody skuteczne, które poz­woliły im znaleźć pracę oraz ewolucję stosowanych metod wśród tych osób, które nie pra­cow­ały i nadal starały się o zatrud­nie­nie po około pół roku od momentu zakończenia studiów. Ustalono, że plany absol­wen­tów doty­czące głównych metod szuka­nia pracy okazały się trafne, zwłaszcza w przy­padku zami­aru wyko­rzys­ta­nia elek­tron­icznych zasobów sieci. Stwierd­zono także, że kilku­miesięczny okres niepowodzeń skła­niał absol­wen­tów do stosowa­nia mniej akty­wnych, często opar­tych na pomocy osób trze­cich, dal­szych metod poszuki­wań pracy.

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy nr N N114 076739


Opublikowane w:

Polityka Społeczna 2013 Nr 5-6 (470-471) s. 8-14. PL ISSN 0137-4729. 


Literatura:

Ben-Porath Y. (1980), The F-connection: families, friends, firms, the organization of exchange, „Population and Development Review”, nr 6, s. 1-9.

Buchner–Jeziorska A. (2011), Studia wyższe – bez szans na sukces?! „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica”, nr 39, s. 17-31.

Caliendo M., Schmidl R., Uhlendorff A. (2010), Social networks, job search methods and reservation wages: evidence for Germany. IZA Discussion Paper, nr 5165, ss. 29 [online], http://ftp.iza.org/dp5165.pdf, [dostęp 18.10.2012].

Holzer H.J. (1988), Search method use by unemployed youth. „Journal of Labour Economics”, nr 6 (1), s. 1 – 20.

Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. „Polityka Społeczna”, nr 1,s. 1-7.

Kryńska E. (2011), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, w: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, red. K. Jędralska, J. Bernais, Prace Naukowe UE, Katowice, s. 87 – 101.

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności 2003 – 2012, GUS.

Mang C. (2012), Online job search and matching quality. Ifo Institute, ss. 31 [online], http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/veranstaltungen/ICT2012/Papers/Mang.pdf, [dostęp 19.10.2012].

Piróg D. (2010), Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań, w: Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski. R. Droba, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 61-80.

Piróg D. (2012), Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii, w: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 125-144.

Spokane A.R., Hawks B.K.(1990), Annual review: practise and research in career consueling and development. „The Career Development Quarterly”, nr 39, s. 98-128.

Try S. (2005), The use of job search strategies among university graduates. „The Journal of Socio Economics”, nr 34, s. 223-243.