Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020

In the literature, analysing job adverts is considered to be a credible method for collecting data about the real demand for employees with higher education. Studies on the demand for teachers based on this data source have been conducted in many countries, but never in Poland. On this basis, the research objective was to identify regional and temporal changes in the demand for geography teachers. As part of the study we tracked all job adverts addressed to geography teachers which were published online over a period of nearly two years. It turned out there were 3,438 such job vacancies in Poland, which included part-time and full-time positions. Czytaj dalej „Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020”

Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych

Niedobory kadrowe w szkolnictwie są w literaturze światowej ważnym przedmiotem badań nad usługami edukacyjnymi i rozwojem regionalnym. Problem ten, choć staje się ważki także w Polsce, dotąd nie był naukowo zgłębiany. Dlatego celem artykułu jest scharakteryzowanie procesów skutkujących niedoborami nauczycieli oraz działań sprzyjających obniżeniu ryzyka utraty płynności kadr w systemie edukacji jako ważnego zadania dla polityki regionalnej. Czytaj dalej „Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych”

Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie

Celem opracowania było przedstawienie rodzajów, metod, narzędzi i modelu ewaluacji zajęć terenowych wraz z ich egzemplifikacją. Skonfrontowano założenia teoretyczne ewaluacji nieperspektywicznej z praktyką oceniania efektów kształcenia w trakcie zajęć terenowych. Szczególnie skupiono się na sprawdzeniu efektywności sposobów oceniania dostosowanych do realizacji celów kształcenia wynikających z podstawy programowej przy wykorzystaniu różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Czytaj dalej „Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie”

Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach

WRM 2x2

The purpose of the paper is to examine and compare the visions of social and economic development in the area around the newly constructed Mucharz dam reservoir on the Skawa River in southern Poland as represented by both the local community and local authorities. A text mining approach was used to analyse both the information collected through interviews with local residents and documents detailing the development plans for the land surrounding the dam drafted by the local authorities.

Czytaj dalej „Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach”

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności.

Czytaj dalej „Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne”

Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy

SiHE 2x2

One of the important roles of HE institutions is to train graduates who will smoothly enter the labour market. The literature review demonstrates that one effective method to facilitate this transition is to ensure students acquire professional experience. The aim was to establish the scale and characteristics of employers’ demand for work experience expressed in job adverts. The data sample consisted of 17 397 adverts posted over a period of 18 months and addressed to geography, earth and environmental sciences specialists across six European countries.

Czytaj dalej „Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy”

Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland

TEAM

Competences are the most important career capital a university graduate can have. The objective of the paper is to determine which competences acquired at tourism degree programmes affect students’ self-assessment regarding their own competitive advantage on the labour market. The data was collected during a nationwide diagnostic survey (N = 476) carried out at ten Polish universities among students finishing their tourism degree courses.

Czytaj dalej „Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland”

The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues

cover EJoG 2x2a

Economic, social and cultural changes generate new challenges on the labour market for teachers in every country. Poland has recently witnessed significant changes in factors that were identified in literature as crucial to the situation of teachers on the labour market, such as systemic reforms, demographic trends, the overall situation on the labour market and occupational prestige. The scale and impact of some of these factors can be precisely measured and statistically accounted for, yet there are others that remain somehow hidden.

Czytaj dalej „The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues”

Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów

annales 2x2

Feminizacja zawodu nauczycielskiego jest procesem postępującym na całym świecie. Przybiera on różne tempo i charakter, ujawniając tym samym swoiste oblicza, pozwalające na wydzielenie w nim konkretnych etapów. Artykuł zawiera propozycję rozpatrywania feminizacji jako procesu fazowego. Bazuje ona na wartościach bezwzględnych liczby nauczycieli obu płci i wartościach względnych, tj. odsetkach kobiet i mężczyzn w populacji nauczycielskiej oraz na relacjach między nimi, zachodzących w ujęciach dynamicznych.

Czytaj dalej „Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów”

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

annales 2x2

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna.

Czytaj dalej „Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania”

Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)

Geografia 1 20

Realizacja założeń IBSE w edukacji geograficznej oraz przyrodniczej możliwa jest z zastosowaniem każdej aktywizującej, waloryzacyjnej, praktycznej czy polisensorycznej metody kształcenia, o ile zachowana zostanie strategia częściowo kierowanej lub otwartej (pełnej) strategii konstruowania wiedzy geograficznej.

Czytaj dalej „Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)”

Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Geografia 5 19 2x2

Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

Czytaj dalej „Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)”

Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs

EIAR 2x2

This study presents an assessment of factors that influence how people who live in the vicinity of dams view such projects. The usefulness of the principal component analysis (PCA) method for identifying variables that determine individuals’ opinion about large dam projects was reviewed. The study focuses on people affected by the construction of the Mucharski Reservoir in the Polish Carpathians. The construction took over 30 years and took place at a time when Poland transitioned from a planned economy to a free market one.

Czytaj dalej „Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs”

GRANT NCN (OPUS 15)

Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach

(2018/29/B/HS4/00847)

Analysis of demand for Earth science graduates in Poland and other selected countries

kierownik projektu: dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
przyznane środki: 398 224 zł
okres realizacji: 36 miesięcy

Tytuł projektu: Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach
Obszar badawczy: HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
Numer panelu dyscyplin: HS4 – Jednostka, instytucje, rynki

Czytaj dalej „GRANT NCN (OPUS 15)”

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia. Czytaj dalej „Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku”

Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań

cover 341 2x2

Przemiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe generują na rynku pracy nowe wyzwania dla przedstawicieli wielu profesji, w tym dla nauczycieli. Poziom rozwoju gospodarczego, postęp technologiczny, stopa bezrobocia, sytuacja demograficzna czy modele życia społecznego odpowiadają za sposób myślenia człowieka o pracy, kreują warunki, w których przychodzi mu realizować swoje aspiracje zawodowe, co w dłuższej perspektywie czasowej ujawnia się w typach kariery.

Czytaj dalej „Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań”

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate’s profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector. Czytaj dalej „Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments”

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory. Czytaj dalej „Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students”

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one’s life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory. Czytaj dalej „Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence”

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services. Czytaj dalej „Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)”

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years. Czytaj dalej „To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015”

Selected international conferences

 • The impact of socio-economic changes on geography degree programmes in Poland. 66th Congress of the Polish Geographical Society “Tradition and modernity in geography”, Krakow 27-29 June, 2016.

 

 • Changes in the Polish education and professional and demographic profile of teachers gaining qualifications to teach Natural Sciences at the Pedagogical University from 2000 to 2016. 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences; 29th June – 2nd July 2016, Krakow.

 

 • Mechanisms governing the choice of educational services in higher education – a theoretical approach. 32th International Scientific Conference: The role of industry and services in socio-economic development of spatial layout, Krakow, 5-6. 12. 2016.

 

 • Delayed transition of university graduates into the labour market: causes, typology, consequences. 7th International Scientific Conference: Dilemmas of the modern labour market, 15-16. 09. 2015; University of Economics in Katowice, Targanice.

 

 • Current facets of university-to-work transition in Poland – the example of geography graduates. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Krakow, 18-22 August, 2014.

 

 • The geography teaching profession in Poland in the 21st century: system of training, current situation and future challenges. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 August, 2014.

 

 • Geography in Poland. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 August, 2014.

 

 • Transition from higher education into the labour market in Poland – the example of geography graduates. 2nd DEHEMS International Conference Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, Ljubljana, Slovenia, 27-28 September, 2012.

 

 • Are we becoming more culturally open by joining the European Union countries? – Polish perspective. International Conference on European Identity. Ljubljana, Slovenia, 14-15 September, 2012.

 

 • Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. International Scientific Conference: Natural Sciences in Educational Systems of European Countries in the 21st century, Department of Didactic Geography Institute of Geography Pedagogical University of Cracow State Pedagogical Herzen University of Russia, St. Petersburg-Cracow, 24-25 października, 2011.

 

 • Do Polish universities value geography in XXI-st century? International Conference Celebrating Geographical Diversity, Turcja, Ayvalik, Turkey. 28-31 May, 2009.

 

 • Moving geography forward – Poland. Geographical Association Conference “Moving Geography Forward”, Manchester; UK, 16-18 April, 2009.

 

 • Main factors affecting the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective. International conference “Future prospects in geography”, Liverpool, UK, 4-7 April, 2008.

 

 • How do university geography courses in Poland create understanding of citizenship, culture, place and identity. International conference “Putting Bologna into process”, Stockholm, 25-27 September, 2008,

 

 • Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education (in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world). International Geographical Union Conference “Changing geographies”, London, UK, 4-13 April, 2007.

 

 • The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe – results of research in Northern Ireland. International conference “Teaching in and about Europe”, Liverpool – Toruń, 5-8 September, 2006.

 

 • Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools- theoretical reflections. International Conference “Changing Horizons in Geography Education”, Liverpool-Toruń, 2-5 September, 2005.

Herodot

International Research Project under the patronage of the Herodot organisation: TP1 Citizenship, Culture, Place and Identity; coordinators – Dr. Margaret Keane, Dr. Maria Villanueva; investigators – Danuta Piróg and 14 researchers from selected European countries 2300402-CP-1-2006-1-UKERASMUS-TN

Czytaj dalej „Herodot”

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

Absolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Czytaj dalej „Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań”

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

Higher 2x2

The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Czytaj dalej „Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016”

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

SE 2016

Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Czytaj dalej „Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa”

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future

The book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It’s worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness. Czytaj dalej „Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future”

Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań

PE 122016 okładka

Przedsiębiorczość indywidualna jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w różnej skali układów przestrzennych oraz istotnym sposobem uelastyczniania rynku pracy. Studia specjalistycznej literatury jednoznacznie wskazują na istnienie wielu determinant wpływających na skłonność jednostki do samozatrudnienia.

Czytaj dalej „Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań”

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

polonica 2013 2x2 300dpi

The objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one’s own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates’ situation on the job market.

Czytaj dalej „The role of competences for geography higher education in university-to-work transition”

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Enviro 2x2

The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions’ activity and on what their impact specifically is.

Czytaj dalej „Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

PKGP 3 2015 new

Rynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich”

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

PKEG 2015 2x2

W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Czytaj dalej „Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań”

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego

przedsieb 2x2 220 pl PL
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej. Czytaj dalej „Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego”

A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process

Bulletin oG 2x2

Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society.

Czytaj dalej „A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process”

ZAMEK – Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe

www okladka nauczyciel 150dpi

Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Głównym celem tej publikacji jest podnoszenie szans uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.

Czytaj dalej „ZAMEK – Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe”

Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

prace komisji gp 28 167 2014 2x2 300

Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja, przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności.

Czytaj dalej „Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów”

Chinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianJapanesePolishSpanish