Ocenianie jakości kształcenia przez studentów

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących oceny jakości kształcenia akademickiego przez studentów geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ocenę tę przeprowadzono za pomocą badań ankietowych, którymi objęto studentów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pytania w kwestionariuszu zostały zestawione w następujące grupy tematyczne: jakość prowadzonych zajęć, ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych; jakość bazy dydaktycznej, jakość kształtowania wybranych umiejętności na studiach geograficznych postawy nauczycieli akademickich wobec studentów.

Na podstawie realizowanych badań można stwierdzić, iż mimo różnych, czasami krytycznych opinii na temat wielu aspektów wpływających na jakość kształcenia, indagowana młodzież w większości ponownie zdecydowałaby się na studiowanie geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym.


 

Opublikowane w:

Piróg D, Lubasińska E., 2011. Ocenianie jakości kształcenia przez studentów jako sposób na doskonalenie edukacji akademickiej [W:] Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności (red. Sitarska B., Jankowski K., Droba R.), Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, s. 139-145.