Motywy wyboru geografii na maturze

Z chwilą wprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule obserwujemy stały wzrost liczby uczniów, którzy wybierają geografię jako przedmiot maturalny. Najwięcej uczniów wybiera geografię na egzaminie maturalnym w czterech województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim (Matura 2006).

Podobną tendencję zanotowano w Wielkiej Brytanii, gdy geografia została wprowadzona jako przedmiot do wyboru na egzaminie maturalnym (Naisch 1986). W obszarze działania OKE w Krakowie do egzaminu maturalnego z geografii w 2006 roku przystąpiło 12 741 uczniów, w tym 5647 osób z liceów ogólnokształcących i 2080 uczniów z liceów profilowanych.

Wzrastająca liczba uczniów decydujących się zdawać egzamin dojrzałości z geografii prowokuje do poszukiwania przyczyn tych wyborów. Stąd podjęto badania, których celem było:

– poznanie głównych motywów wyboru geografii jako przedmiotu maturalnego przez uczniów liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych;

– poznanie czynników, które mogą wpływać na poziom przygotowania uczniów do egzaminu;

– ustalenie relacji między wynikami egzaminu maturalnego z geografii a motywami wyboru tego przedmiotu i stopniem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

W badaniach posłużono się metodą analizy dokumentów oraz techniką ankiety i wywiadu. Badaniami objęto grupę 195 maturzystów, tj. 10% wszystkich zdających geografię na maturze w 2006 roku z liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych w Krakowie, w tym 127 uczniów (tj. 65%) z liceum ogólnokształcącego i 68 osób (35%) z liceum profilowanego. Badania prowadzono w 5 krakowskich liceach ogólnokształcących ( II LO, XI LO, XXII LO, XXIV LO i LO Huty T. Sendzimira) i 3 liceach profilowanych (LP przy ZSE nr 2, LP przy ZSE nr 2, LP przy ZSZ Huty T. Sendzimira).


Opublikowane w:

Piróg D., Tracz M., Gurgul B., 2007. Motywy wyboru geografii na maturze a wyniki egzaminu maturalnego (studium przykładowe). XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5 – 7.10.2007


 Bibliografia:

1. Diagnostyka edukacyjna. Teoria i praktyka. Wybór tekstów, Kraków 2004.
2. Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006. Praca zb. pod red. A. Hibszera i T. Michalskiego. WSiP, Warszawa 2007.
3. Gurgul B., Motywy wyboru geografii na maturze w wybranych krakowskich liceach ogólnokształcących i profilowanych. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem prof. S. Piskorza, Instytut Geografii AP w Krakowie, Kraków, 2007.
4. Informator maturalny. Geografia od 2005 roku. CKE Warszawa 2003.
5. Naish M.,Geography in Britsch Schools: a medium for education [w:] Breitrage zur Didactik der Geographie 1986 nr 2.
6. Makowska D., Matura z geografii w nowej formule egzaminu dojrzałości. Geografia w Szkole 1999 nr 5.
7. Matura 2006. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze. CKE Warszawa 2006.
8. Szmigel M. K., Wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego [w:] O wyższą jakość
egzaminów szkolnych pod red. B. Niemierki i M. K. Szmigel, PTDE Lublin 2006.
9. Tracz M.,Poziom opanowania przez uczniów wybranych umiejętności geograficznych w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego a programy nauczania i podręczniki geografii. [w:] O wyższą jakość egzaminów szkolnych pod red. B. Niemierki i M. K. Szmigel, PTDE Lublin 2006,.