Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości …

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji europejskiej, zarówno w ramach przedmiotu, jak i w module stwarzają szanse na wykształcenie człowieka lepiej przygotowanego do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, odnajdywania się w różnorodnych sytuacjach, kooperowania z ludźmi odmiennymi od nas pod wieloma względami.

Nadto, treści edukacji europejskiej na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości oraz na ścieżkach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli przedsiębiorczości niosą ze sobą duże możliwości zapewnienia przedmiotowi należnego mu miejsca w strukturze przedmiotów szkolnych i ugruntowania jego pozycji w planach nauczania. Edukacja europejska i podstawy przedsiębiorczości są bliskie w celach i spodziewanych osiągnięciach uczniów, mogą więc być skorelowane bardzo pozytywnie z punktu widzenia współczesnych zadań edukacji. Ich wspólnym polem jest m.in. dążenie do wypracowania aktywności, otwartości, tolerancji, zainteresowania otaczającym światem, łagodzenie barier mentalnych, niwelowanie stereotypów. Słusznie A. Suliborski (1991) podkreślał, iż nowoczesne i konkurencyjne wobec innych przedmiotów szkolnych zajęcia winny ograniczać funkcję informacyjną, a rozbudowywać funkcję wychowawczą i utylitarną.
Profesjonalna realizacja edukacji europejskiej i podstaw przedsiębiorczości w szkole jest możliwa wówczas, gdy prowadzi ją dobrze przygotowany nauczyciel. Dlatego pożądane jest obecnie uwzględnianie tych potrzeb w toku nauczycielskich studiów na kierunkach pokrewnych, np. na
geografii i podejmowanie przez nauczycieli rożnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego w tym zakresie.
W świetle przedstawionych rozważań należy stwierdzić, iż zapewnienie edukacji europejskiej znaczącego miejsca w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, stwarza dużą szansę na:

 

– prawidłowe realizowanie naczelnego celu kształcenia, tj. przygotowanie ucznia do dorosłego życia;

– prawidłowe realizowanie celów przedmiotowych w pożądanej hierarchii (od przekonań i postaw, umiejętności, rozumienia prawidłowości, po znajomość faktów);

– podnoszenie rangi podstaw przedsiębiorczości jako przedmiotu nauczania.


Opublikowane w:

Piróg, D. (2005). Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 213-220.

pdf  Full text