Metody nauczania przyrody – Adaptacja innowacji cz. I

Nadchodzący rok szkolny 2012/2013 przynosi wielowymiarowe zmiany w polskim szkolnictwie ponadgimnazjalnym, które w dużej mierze dotyczyć będą nauczycieli geografii pracujących w tym typie szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku, pojawi się nowy przedmiot przyroda adresowany do tych uczniów, którzy po zakończeniu klasy pierwszej nie zdecydują się na wybór przynajmniej jednego przedmiotu spośród geografii, biologii, fizyki i chemii na egzamin maturalny.Jak informują zapisy podstawy programowej, przedmiot ten powinien realizować kilka głównych celów. Przede wszystkim, w toku zajęć,uczniowie powinni wykształcić naukową postawę poznawania otaczającego ich świata, rozwijać zainteresowanie środowiskiem i wyrobić holistyczne spojrzenie na nauki przyrodnicze. Przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych winna cechować się interdyscyplinarnością i korzystaniem, w toku realizacji zajęć, z zaplecza doświadczalnego tych nauk.


 

Opublikowane w:

Piróg D., Leja K., 2012. Metody nauczania przyrody – Adaptacja innowacji cz. I. [W:] Geografia w Szkole. Nr 2. Warszawa 2012.


 

Konrad Leja – student, Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków