Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie

Celem opracowania było przedstawienie rodzajów, metod, narzędzi i modelu ewaluacji zajęć terenowych wraz z ich egzemplifikacją. Skonfrontowano założenia teoretyczne ewaluacji nieperspektywicznej z praktyką oceniania efektów kształcenia w trakcie zajęć terenowych. Szczególnie skupiono się na sprawdzeniu efektywności sposobów oceniania dostosowanych do realizacji celów kształcenia wynikających z podstawy programowej przy wykorzystaniu różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Realizacja celu wymagała opracowania zajęć terenowych, składających się z różnego typu zadań pozwalających na realizację celów kształcenia zarówno z geografii społeczno-ekonomicznej, jak i fizycznej. Konieczne było zastosowanie kilku różnych strategii oceniania efektów kształcenia. Umożliwiło to bieżące weryfikowanie w działaniach praktycznych ich mocnych i słabszych stron, przy oparciu się na eksperckiej ocenie nauczycieli geografii oraz naukowców. Nadto stworzyło warunki do autorefleksji i oceny przyjętych rozwiązań przez studentów– kandydatów do zawodu nauczyciela geografii.

Opublikowane w:

Agnieszka Świętek, Piotr Cybul, Kinga Bargieł, Danuta Piróg, 2022. Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie [W:] Swietek-Prace-KEG-PTG-12. Praca zbiorowa pod red. Adama Hibszera i Danuty Piróg. Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tom 12

pdf

Full Text

Translate »