Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że w warunkach kryzysu gospodarczego i turbulentnego rynku pracy kompetencje te stanowią fundament efektywnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie na różnych płaszczyznach życia zawodowego i pozazawodowego. Studia literatury jednoznacznie dowodzą, że kompetencje, które powszechnie uznawane są za odnoszące się do przedsiębiorczości, mają wybitnie eklektyczny charakter, co skutkuje pluralizmem pojęciowym i mnogością ich klasyfikacji. Celem artykułu jest:
• dokonanie analizy wyników teoretycznych prac poświęconych kompetencjom z grupy przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakresu oraz roli we współczesnej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego,
• egzemplifikacja nurtu kompetencyjnego w wyżej wymienionym zakresie w postkartezjańskim modelu uniwersytetu.


Opublikowane w :
Translate »