Grant MNiSW

Grant MNiSW “Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej” (nr N N114 076739), finansowany ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 – kierownik dr Danuta Piróg

 

 

Projekt jest odpowiedzią na lukę dotyczącą badań skuteczności studiów geograficznych w zakresie pozyskiwania pracy przez ich absolwentów.

Głównym celem projektu jest dokonanie gruntownej analizy efektywności geograficznego kształcenia akademickiego w kontekście uzyskiwania zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach odpowiadających kwalifikacjom i oczekiwaniom absolwentów. Bardzo istotnym celem niniejszego projektu jest także wypracowanie kompleksowej metodyki badawczej w tym zakresie wraz z jej empiryczną weryfikacją.

Funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej determinuje konieczność objęcia badaniami nie tylko obszar naszego kraju, ale i inne, wybrane państwa Europy. Bardzo ważne wydaje się przeprowadzenie analizy porównawczej i dokonanie oceny sytuacji absolwentów na lokalnym i unijnym rynku pracy oraz próba wskazania obszarów, na których poprawa położenia tej grupy społeczno-zawodowej jest najbardziej prawdopodobna.

Wyniki badań mogą mieć dużą wartość naukową i aplikacyjną dla demografii, geografii społecznej i dydaktyki szkoły wyższej.