Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności.

Scharakteryzowano także empirycznie zweryfikowane w toku badań naukowych narzędzia do oceny oraz kształtowania wyróżniającej kompetencji geograficznej, którą jest myślenie przestrzenne. Rozdział ostatni zawiera zestaw zróżnicowanych narzędzi, które nauczyciel (oraz uczeń/student) może wykorzystać do autorefleksji nad ewaluacją procesu kształcenia. Warto dodać, że mają one interesującą formułę – warsztatów.

Książka cechuje się nowatorskim spojrzeniem na ewaluację w edukacji geograficznej. Cieszy fakt, że polska dydaktyka geografii doczekała się pierwszego – aktualnego i całościowego – opracowania dotyczącego procesu ewaluacji. Dobrane w części aplikacyjnej monografii przykłady odnoszą się do treści geograficznych i wielu sytuacji mających miejsce w procesie geograficznego kształcenia.

Wyrażam nadzieję, że publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem dydaktyków geografii, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela, jak również czynnych zawodowo nauczycieli.

(z recenzji) dr hab. Adam Hibszer

Opublikowane w:

https://www.impulsoficyna.com.pl/zapowiedzi-wydawnicze/2297-ewaluacja-osiagniec-w-ksztalceniu-geograficznym-ujecia-teoretyczne-oraz-aplikacyjne.html

Translate »