Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii *

Jednym z kluczowych celów geograficznej edukacji akademickiej było i nadal jest kompleksowe wykształcenie przyszłych nauczycieli geografii. Proces gruntownego przygotowania do zawodu i późniejsze pozyskanie zatrudnienia nie jest obecnie łatwym zadaniem. Mimo to znaczna grupa studentów geografii nadal wybiera specjalności nauczycielskie. Kryteria wyboru tej specjalności bywają różne i nie zawsze wynikają wyłącznie z pragnienia wykonywania zawodu, ale są także pochodną dążeń do uzyskania dodatkowych kwalifikacji na wypadek niepowodzeń w procesie poszukiwania pracy o innym charakterze.

Należy się jednak spodziewać, że część studentów geografii zdecydowanie chce podjąć tę właśnie pracę.

W publikacji przedstawiono wyniki badań sondażowych, którymi objęto studentów kończących studia geograficzne w czerwcu 2011 roku w dwunastu uczelniach kształcących geografów w Polsce.

Cel badań był wieloczłonowy, zawierał również zidentyfikowanie pożądanych przez studentów miejsc pracy (w tym szkoły) oraz kryteriów, którymi będą się oni kierować przy ich wyborze.

Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić odsetek osób kończących studia geograficzne, dla których priorytetem w procesie poszukiwania pracy jest pozyskanie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela oraz dokonać hierarchizacji kryteriów wyboru miejsca zatrudnienia, którymi kierują się studenci, chcący podjąć pracę w szkole. Pozyskane dane umożliwiły także ukazanie przestrzennego zróżnicowania odsetka osób zainteresowanych pracą w szkole, na tle innych pożądanych profesji i ustalenie zaobserwowanych prawidłowości dotyczących chęci pracy w zawodzie nauczyciela. 

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy nr N N114 076739


Opublikowane w:

Piróg D., 2012. Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii. [W:] Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. 2012, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tom 2, Łódź-Toruń 2012 (Full Tekst)


Literatura i źródła:

GUS, 2010. Prognoza ludności za lata 2008-2035.

Kto chce pracować jako nauczyciel? Są tacy! (SZYBKOpraca.pl; publikowane 2010.10.14; pobrano 2011.02.02)

Majewska B., Pieńczykowska J., 2010 – Pierwsza praca nie popłaca. Polska The Times z 18.08.2010.

Moskalewicz-Ziółkowska E., Polańska K., 2008. Oczekiwania względem pracy zawodowej [W:] Absolwenci SGH na rynku pracy (red. Minkiewicz B., Błędowski P.) Wyd. SGH, Warszawa, s. 129-143.

Osuch w., 1999. Rola praktycznego kształcenia nauczycieli geografii w świetle literatury i badań ankietowych [W:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. Problemy nauczania geografii, tom. I. Materiały z XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG, Łódź, s. 229-235

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.), zał. 37

Sobczyk M., 1998. Statystyka. Wyd. PWN, Warszawa.

Wójcik M., 2010. Pracowici pesymiści – oczekiwania polskich studentów i absolwentów [W:] www.expertia.pl/strefa/material/29588 (pobrano wrzesień 2011).

Wykształcenie, postawy i umiejętności jako istotne czynniki jakości kapitału ludzkiego, IBE, Warszawa, 2010 (ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

http://academio.pl/strona/katalog/kierunki/uniwersytet-mikolaja-kopernika-w-toruniu-wydzial-biologii-i-nauk-o-ziemi-geografia

http://geografia.umcs.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:studia&catid=6:studia

http://studia.biz.pl/276/uniwersytet-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy/geografia/6474/

http://studia.biz.pl/84/uniwersytet-warszawski/geografia/1380/

http://www.geo.ug.edu.pl/viewpage.php?page_id=42

http://www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=stgeo1&menu=1

http://www.geo.uni.lodz.pl/materialy-do-pobrania/kierunki-studiow/informator-lic-GEO-stacjonarne.pdf

http://www.geogr.uni.wroc.pl/Plany/plan_lic_2010_2011_geografia.pdf

http://www.geogr.uni.wroc.pl/Plany/plan_mgr_2010_2011

http://www.geografia.apsl.edu.pl/rekrutacja.php

http://www.ujk.edu.pl/wmp/files/www-geo.pdf

http://www.us.szc.pl/main.php/ects_geografiaxml=load_page&st=5968&ar=1&id=2190&gs=5327&pid=7203

http://www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php

http://www.wsp.krakow.pl/geo/oferta_geografia.html

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/15 (ostatni dostęp do wszystkich poniżej wskazanych stron: 20.04.2012)

Translate »