The concept of Europe and European Integration in Polish National Curriculum

This book draws theoretically and methodologically from the sociology of curriculum, educational policy, and comparative education to meta-analyse the findings of nine separate studies which explored constructions of „Europe” in the Social Studies secondary school curricula of a respective number of countries: Baden-Wurttemberg (Germany), Greece, France, Poland, Cyprus, Northern Ireland (UK), Sweden, Ireland and the Autonomous Community of the Basque Country (Spain).

The objectives of the book are threefold: firstly, to explore constructions of „Europe” and „European identity-citizenship” in these countries’ curricula; secondly, to explore whether, and, if so, how these findings indicate a „Europeanisation” of national curricula; and thirdly, to discuss the similarities, differences, continuities, discontinuities and tensions identified when comparing these curricula.  Link

 


Published in:

Piróg D, 2012. The concept of Europe and European Integration in Polish National Curriculum [W:] Europe turned local- the local turned European? Constructions of 'Europe’ in social studies curricula across Europe (ed. Philipphou S.), LIT Verlag, Zurich, s.211-236.

ISBN 978-3-643-90258-0


References:

1. Banach Cz., 1993. Directions of changes in Polish school with regard to integration of Europe. [in:] School and a teacher versus integration of Europe (ed. by Gerlach R., Podoska-Filipowicz E.) Publishing House of Pedagogical University of Bydgoszcz, Bydgoszcz.
Banach Cz., 1993.Kierunki zmian w polskiej szkole wobec integracji Europy. [w:] Szkoła i nauczyciel a integracja Europy (red. Gerlach R., Podoska-Filipowicz E.) WSP, Bydgoszcz.

2. Banach Cz.,1999. The Reform of the educational system in Poland – against a background of European trends. New School, No 9
Banach Cz.,1999. Reforma systemu edukacji w Polsce – na tle tendencji europejskich. Nowa Szkoła, nr 9

3. Banach Cz.,2001. Strategy and objectives of education in integration of Poland with Europe. [in:] School: European Education (ed. Koprownicki J.) Teachers’ Publishing House 'New at School’, No 5
Banach Cz.,2001. Strategia i zadania edukacji w integracji Polski z Europą [W:] Szkoła: edukacja europejska (red. Koprownicki J.). Wyd. Naucz. Nowe w Szkole, nr 5

4. Butryn D., 2000. Possibility of teaching the educational path European Education with the use of multimedia programs. Geography in School, No 4
Butryn D., 2000. Możliwości realizacji ścieżki „Edukacja Europejska” z wykorzystaniem programów multimedialnych. Geografia w Szkole, nr 4

5. Butryn D., 2001. A new shape of the European Dimension in Poland during the education reform. [in:] International Conference on European Dimension of Teaching Geography in The Middle-, Southeastern- and Eastern European Countries in Transition. University of Maribor,p.27-31.

6. Kalinowska –Witek B., 2000. Schools and education in Europe at the turn of 20th and 21st centuries. New School, No 2
Kalinowska –Witek B., 2000. Szkolnictwo i edukacja w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Nowa Szkoła, nr 2

7. Lipko S., 1973. Teaching Geography in the period of the Commission of National Education, National Company of School Publishing Houses, Warsaw.
Lipko S., 1973. Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej, PZWS, Warszawa.

8. Mentz O, 2007. Europe matters! 10 reasons why school geography should teach a European dimension. [in:] Teaching in and about Europe (ed. Donert K., Charzyński P., Podgórski Z.), SOP. Toruń, p. 25-36.

9. Philippou S., 2005. The problem of a European dimension in education: a principled reconstruction of the Greek Cypriot curriculum. European Educational Research Journal, 4 (4), p.343-368

10. Philippou S., 2007. Re-inventing Europe: the case of the European dimension in Greek Cypriot curricula of history and geography. The Curriculum Journal, 18 (1), p.57-88

11. Philippou S., Latif D., Karahasan H., 2008. Representation of Europe: a comparative analysis of geography curricula and textbooks used in Cyprus. [in:] Exploring Europe and ourselves: geographies and identities at work. Project research report, seminar proceedings and teaching materials (ed. Philippou S), Nicosia, p.3-48

12. Piróg D. Piskorz S., 2002. European Education in Polish educational system after reforms against a background of educational systems of European Union countries. w [in:] Geography in educational system after reforms. Scientific Publishing House of Pedagogical University of Cracow, Cracow, p. 114-123.
Piróg D. Piskorz S., 2002. Edukacja europejska w polskim reformowanym szkolnictwie na tle szkolnictwa krajów Unii Europejskiej. [W:] Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa. Wyd. Nauk., AP, Kraków, s. 114-123.

13. Piróg D., 2002. The educational path European Education in school subject Fundamentals of Management as new areas for geography teachers’ activities. Publishing House of Maria Curie Skłodowska University, Rzeszów Branch, Rzeszów, p.559-567
Piróg D., 2002. Ścieżka Edukacja Europejska i przedmiot podstawy przedsiębiorczości nowymi polami działania nauczyciela geografii. UMCS, Rzeszów, s.559-567

14. Piróg D., 2004. Geography teachers towards European education. [in:] Education and training of Geography teachers in Poland and the European Union countries on the road to unifying Europe. (ed. Osuch W., Piróg D.) Scientific Publishing House of Pedagogical University of Cracow, Cracow, p. 169-175
Piróg D., 2004. Nauczyciele geografii wobec edukacji europejskiej. [W:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy.(red. Osuch W., Piróg D.) Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 169-175

15. Piróg D., 2007. Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education (in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world) [in:] Changing geographies: innovative curricula (ed. Catling S., Taylor L.), IGU, UGI, London, p.236-244.

16. Rabczuk W., 1994. Educational Policy in the European Union against a background of transformations of education in member states. IBN, Warsaw
Rabczuk W., 1994. Polityka edukacyjna unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich. IBN, Warszawa.

17. Directive of Ministry of Education and Sport dated 21.05.2001 concerning the National Curriculum for pre-school education, comprehensive education in each type of school and education in specialised classes of higher secondary schools, Law Journal, No 61, item 625.
Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 roku w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach i liceach profilowanych, Dziennik Ustaw, nr 61, pozycja 625.

18. Directive of Ministry of Education and Sport dated 23.12.2008 concerning the National Curriculum for comprehensive education in Gimnazjum and post-gimnazjum schools; Law Journal dated 15.01.2009, No 4, item 17
Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 roku w sprawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych; Dziennik Ustaw z dnia 15.01.2009, nr 4, pozycja 17.

19. The National Curriculum for Comprehensive Education, Ministry of Education and Sport .Warsaw, 1990.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Men .Warszawa, 1990.

20. Sielatycki M., 1993a. European Education in teaching Geography. Geography in School, No 4.
Sielatycki M., 1993a. Edukacja europejska w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, nr 4.

21. Sielatycki M., 1993a. European Education in teaching Geography. Geography in School, No 2.
Sielatycki M., 1993b. Edukacja europejska w polskiej szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2.

22. Sielatycki M., 1999. European Dimension of teaching in reformed school Geography. [in:] Problems of European integration in teaching geography after the reform of the educational system (ed. Kostrowicka A., Tomalkiewicz J.), Publishing House of University of Warsaw, Warsaw.
Sielatycki M., 1999. Europejski wymiar nauczania w zreformowanej geografii szkolnej. [w:] Problemy integracji europejskiej w nauczaniu geografii w zreformowanym systemie szkolnym (red. Kostrowicka A., Tomalkiewicz J.), UW, Warszawa.

23. Sielatycki M., 2000. The European Dimension of education in Polish schools. [in:] The European Education in schools after reforms (ed. S. Bednarka ) Ministry of Education and Sport, DTSK Silesia Publishing House, Wrocław.

Sielatycki M., 2000. Europejski wymiar nauczania w polskich szkołach. [w:] Edukacja europejska w zreformowanej szkole (red. S. Bednarka )MEN, Wyd. DTSK Silesia, Wrocław.

24. www.oke.krakow.pl