Changes to the conception of geography curricula within university education in poland in the 21st century in the face of labour market challenges

In the nineties of the 20th century, there was a rapid growth in the number of applicants for Polish universities. Unfortunately, this favourable situation didn’t cause any structural or curriculum changes. Traditional geography curriculum remained obsolete and not adapted to the challenging Polish labour market.

Since the beginning of the 21st century, the situation has started to change mainly due to the baby boom, which has caused a general fall in the number of people who want to study. This fact compelled academic authorities to think over the concept of geographic education and to conduct reforms. Another factor that forced changes was the obligation to implement the Bologna Declaration after Poland entered the EU in 2004.

 

This paper presents the analysis of the evolution of the conception of geography in higher education in years 2002-2012, as well as it assesses both positive and negative aspects of the current geography academic education programmes in Poland, taking into consideration the improvement in the quality of education, fair measurement and assessment of this quality and analysis of labour market needs with reference to the future graduates of geography studies.

In order to achieve the objective of this study, the method of document analysis has been used. The analysis includes geography education standards and curricula from all universities that provide geography education. Moreover, the study includes diagnostic surveys conducted among students on the change of their level of satisfaction from the geography studies and specialities that they have chosen at the end of studies and approx. half a year after completion of studies, i.e. during their transition to the labour market.


Published in:

European Journal of Geography, 2012,  Volume 3, Issue 2: 24-41 (Full text)


References:

Denek, K. 2004. Uniwersytet w służbie społeczeństwa wiedzy In Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego, ed E. Kula, M. Pękowska, 15-30, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

Dziennik Ustaw z 18 kwietnia 2002 roku, nr 116, poz. 1004 w sprawie określenia standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Dziennik Ustaw, 2005, nr 164, poz. 1365, Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Furmanek, W. 2004. Polskie szkolnictwo wyższe w europejskiej przestrzeni cywilizacyjnej, In Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego, ed E. Kula, M. Pękowska, 31-52, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

Gielarowska, D. 1988. Kierunki przemian w kształceniu i wychowaniu w szkolnictwie wyższym. Dydaktyka szkoły wyższej: 4: 187 – 199.

Jackowski A, Liszewski S & Rychling A., 2008. Historia geografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kraśniewski A., 2008. Efekty kształcenia a konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego. Konferencja UW-FRSE, Warszawa.

Osuch, W. Piróg D. & Tracz, M., 2008. Organizacja kształcenia nauczycieli geografii w założeniach Deklaracji Bolońskiej – dylematy i wyzwania, In Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej, ed. B. Sitarska, R. Droba , 29-40, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Paśko, J.R., 2008. Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb, In Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej, ed. B. Sitarska, R. Droba, 293-299, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Piróg D. ,2011a. Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce – moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy, In Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, ed. M. Tracz, E. Szkurłat, 139-146, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1, Warszawa-Kraków.

Piróg D., 2010. Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań, In Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, ed. B. Sitarska., K. Jankowski, R. Droba, 61-80, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Piróg D., 2011b, Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, In Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego18, ed. Z. Zioło, T. Rachwał, 23-36, Warszawa – Kraków.

Piróg, D. & Piróg, S., 2007. Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, In Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, ed. J. Lach. M. Borowiec, T. Rachwał, 631-645, Wyd. Nauk. AP, Kraków.

Rocznik Statystyczny 1992, GUS, Warszawa

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.), zał. 37.

Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2010 roku. GUS, Warszawa.

Zmarzłowski, K.& Jałowiecki, P., 2008. Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunku studiów w Polsce w latach 1991-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. X (1): 515-521.

www.pka.edu.pl (last accessed 25 May 2012)

www.uj.edu.pl (last accessed 25 May 2012)

www.umk.pl (last accessed 25 May 2012)

www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php (last accessed 25 May 2012)

www.us.szc.pl (last accessed 25 May 2012)

www.wsp.krakow.pl (last accessed 25 May 2012)