Pragmatyczna taktyka czy samozarządzanie i pasja. Trajektorie karier zawodowych nauczycieli szkolnych oraz akademickich

Jakie ścieżki i modele karier przyjmowali nauczyciele w przeszłości i obecnie? Które czynniki kształtowały kiedyś, a które dziś determinują ich zawodowe wybory?
Na ile trajektorie życia zawodowego nauczycieli są wynikiem świadomego samozarządzania, a w jakim stopniu są to aktywne lub bierne działania wynikające z czynników od nich niezależnych, takich jak zmiany legislacyjne, systemowe, rynkowe itp.?
Jaki wpływ mogą mieć przyjęte przez nich strategie rozwoju zawodowego na jakość kształcenia uczniów/studentów czy poziom prowadzonych badań naukowych?
Jaki jest poziom satysfakcji i kondycja psychiczna oraz plany i aspiracje zawodowe osób wykonujących ten zawód?
Są to pytania, które autorzy monografii sformułowali po przestudiowaniu literatury tematu zaprezentowanej w rozdziałach początkowych oraz które były ramą do wytyczenia celu, zakresu i metodologii badań empirycznych przedstawionych w kolejnych rozdziałach.
Czytaj dalej „Pragmatyczna taktyka czy samozarządzanie i pasja. Trajektorie karier zawodowych nauczycieli szkolnych oraz akademickich”

Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników

W artykule przedstawiono analizę wielkości i struktury popytu rynku pracy na osoby z dyplomem studiów geograficznych wraz z weryfikacją stopnia zaspokojenia tego popytu u pracodawców, którzy takie potrzeby kadrowe faktycznie zgłosili. Aby w sposób wiarygodny i uprawniający do wyciągania wniosków o charakterze ogólnym określić zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów, należy w dłuższym czasie i w skali co najmniej krajowej śledzić realne, czyli wyrażone w ofertach pracy, potrzeby kadrowe. Właśnie dlatego badaniami objęto sześć krajów (Austria, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania), a całość procedury trwała ponad trzy lata. W każdym z nich najpierw realizowano monitoring ogłoszeń o pracę. Następnie przeprowadzono wywiady weryfikujące zaspokojenie potrzeb pracodawców na specjalistów z zakresu geografii oraz gromadzące doświadczenia pracowników zatrudnionych w wyniku ogłoszonej oferty. W ten sposób ustalono, że przez półtora roku w badanych krajach do geografów skierowano ponad 17 tys. ofert pracy, tworzących 18 głównych grup. Czytaj dalej „Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników”

Which skills are the most prized? Analysing monetary value of geographers’ skills on the labour market in six European countries.

The objective of the study is to identify those skills that are actually needed by the labour market and allow university graduates to achieve the highest remuneration. To achieve this objective, the authors monitored, for 18 months, online job postings from six countries addressed to geography graduates. Online job postings are the most up-to-date and reliable source of data about the salaries that employers are willing to offer for specific skills or skillsets. A total of 17,397 advertisements were collected, out of which 7,407 included information about the offered salary. Czytaj dalej „Which skills are the most prized? Analysing monetary value of geographers’ skills on the labour market in six European countries.”

Edukacja geograficzna. Refleksje – Inspiracje – Badania. Wybrane aspekty

W Polsce, od lat 90. XX w., geografia jako przedmiot nauczania musiała potwierdzać swoją przydatność i wartość edukacyjną, co doprowadziło do odnowienia programów nauczania, zmian w podejściu do nauczania tego przedmiotu w praktyce szkolnej oraz powstania nowych koncepcji teoretycznych. Efektem tych działań jest istnienie od 2017 r. geografii w postaci odrębnego przedmiotu w klasach 5–8 szkoły podstawowej (w sumie w wymiarze pięciu godzin tygodniowo), a w szkołach ponadpodstawowych w klasach 1–3 (w ogólnym wymiarze czterech godzin). Uczniowie realizujący w szkołach średnich zakres rozszerzony geografii otrzymują dodatkowo sześć godzin i kontynuują naukę tego przedmiotu również w klasie czwartej. To istotna zmiana względem lat 1999–2017. Czytaj dalej „Edukacja geograficzna. Refleksje – Inspiracje – Badania. Wybrane aspekty”

What kind of GEES specialists does the labour market really need? Content analysis of job adverts in selected countries

The literature review has clearly indicated that the scale and characteristics of demand for Geography Earth and Environmental Sciences experts across different countries is unknown. Therefore, there is an urgent need to investigate this issue. This paper presents the results of research on the real demand for GEES specialists. In the paper, real demand is expressed by job vacancies (N = 17 378) published in six European countries over a period of 18 months. To analyse such an extensive body of text data, we used data mining techniques such as: SVD, inter-factor correlation analysis, word frequency analysis and word significance indicators, which allowed us to recognise similarities and differences in the size and structure of demand for these specialists in specific groups of countries. Czytaj dalej „What kind of GEES specialists does the labour market really need? Content analysis of job adverts in selected countries”

Utilising the potential of job postings for auditing learning outcomes and improving graduates’ chances on the labour market

The objective of the paper was to outline the possibility of utilising information from online job postings and text-mining analyses to identify mismatches and gaps between learning outcomes prepared by universities, and the knowledge and skills that employers need. The study uses job advertisement contents and learning outcomes documents from universities. We analysed both data sets using word importance classification, cluster analysis and hierarchical clustering. Word importance classification presented the mismatches in a quantitative and diagram format. Cluster analysis and hierarchical clustering provided information on how to correct the detected gaps and mismatches. Czytaj dalej „Utilising the potential of job postings for auditing learning outcomes and improving graduates’ chances on the labour market”

Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej w świetle studiów literatury

Artykuł ma charakter przeglądowy Prezentuje efekty klasycznej analizy piśmiennictwa poświęconego szeroko pojętej problematyce zmian prognozowanych w edukacji geograficznej Badaniami objęto publikacje zamieszczone w czasopismach specjalistycznych i monografie tematyczne, które ukazały się w Polsce oraz na świecie w latach 2000–2022. Celem studiów literatury było ustalenie kierunków oraz zakresów zmian, które nastąpią w najbliższej przyszłości w szkolnym kształceniu geograficznym. Czytaj dalej „Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej w świetle studiów literatury”

Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020

In the literature, analysing job adverts is considered to be a credible method for collecting data about the real demand for employees with higher education. Studies on the demand for teachers based on this data source have been conducted in many countries, but never in Poland. On this basis, the research objective was to identify regional and temporal changes in the demand for geography teachers. As part of the study we tracked all job adverts addressed to geography teachers which were published online over a period of nearly two years. It turned out there were 3,438 such job vacancies in Poland, which included part-time and full-time positions. Czytaj dalej „Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020”

Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych

Niedobory kadrowe w szkolnictwie są w literaturze światowej ważnym przedmiotem badań nad usługami edukacyjnymi i rozwojem regionalnym. Problem ten, choć staje się ważki także w Polsce, dotąd nie był naukowo zgłębiany. Dlatego celem artykułu jest scharakteryzowanie procesów skutkujących niedoborami nauczycieli oraz działań sprzyjających obniżeniu ryzyka utraty płynności kadr w systemie edukacji jako ważnego zadania dla polityki regionalnej. Czytaj dalej „Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych”

Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie

Celem opracowania było przedstawienie rodzajów, metod, narzędzi i modelu ewaluacji zajęć terenowych wraz z ich egzemplifikacją. Skonfrontowano założenia teoretyczne ewaluacji nieperspektywicznej z praktyką oceniania efektów kształcenia w trakcie zajęć terenowych. Szczególnie skupiono się na sprawdzeniu efektywności sposobów oceniania dostosowanych do realizacji celów kształcenia wynikających z podstawy programowej przy wykorzystaniu różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Czytaj dalej „Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie”

Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach

The purpose of the paper is to examine and compare the visions of social and economic development in the area around the newly constructed Mucharz dam reservoir on the Skawa River in southern Poland as represented by both the local community and local authorities. A text mining approach was used to analyse both the information collected through interviews with local residents and documents detailing the development plans for the land surrounding the dam drafted by the local authorities.

Czytaj dalej „Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach”

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności.

Czytaj dalej „Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne”

Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy

One of the important roles of HE institutions is to train graduates who will smoothly enter the labour market. The literature review demonstrates that one effective method to facilitate this transition is to ensure students acquire professional experience. The aim was to establish the scale and characteristics of employers’ demand for work experience expressed in job adverts. The data sample consisted of 17 397 adverts posted over a period of 18 months and addressed to geography, earth and environmental sciences specialists across six European countries.

Czytaj dalej „Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy”

Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland

Competences are the most important career capital a university graduate can have. The objective of the paper is to determine which competences acquired at tourism degree programmes affect students’ self-assessment regarding their own competitive advantage on the labour market. The data was collected during a nationwide diagnostic survey (N = 476) carried out at ten Polish universities among students finishing their tourism degree courses.

Czytaj dalej „Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland”

The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues

Economic, social and cultural changes generate new challenges on the labour market for teachers in every country. Poland has recently witnessed significant changes in factors that were identified in literature as crucial to the situation of teachers on the labour market, such as systemic reforms, demographic trends, the overall situation on the labour market and occupational prestige. The scale and impact of some of these factors can be precisely measured and statistically accounted for, yet there are others that remain somehow hidden.

Czytaj dalej „The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues”

Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów

Feminizacja zawodu nauczycielskiego jest procesem postępującym na całym świecie. Przybiera on różne tempo i charakter, ujawniając tym samym swoiste oblicza, pozwalające na wydzielenie w nim konkretnych etapów. Artykuł zawiera propozycję rozpatrywania feminizacji jako procesu fazowego. Bazuje ona na wartościach bezwzględnych liczby nauczycieli obu płci i wartościach względnych, tj. odsetkach kobiet i mężczyzn w populacji nauczycielskiej oraz na relacjach między nimi, zachodzących w ujęciach dynamicznych.

Czytaj dalej „Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów”

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna.

Czytaj dalej „Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania”

Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)

Realizacja założeń IBSE w edukacji geograficznej oraz przyrodniczej możliwa jest z zastosowaniem każdej aktywizującej, waloryzacyjnej, praktycznej czy polisensorycznej metody kształcenia, o ile zachowana zostanie strategia częściowo kierowanej lub otwartej (pełnej) strategii konstruowania wiedzy geograficznej.

Czytaj dalej „Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)”

Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities

The research focuses on the perception of the Mucharz reservoir in relation to costs and benefits for two types of communities. The primary aim of the paper is to compare the social impact of dam projects among both resettled and non-resettled local communities.

Czytaj dalej „Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities”

Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

Czytaj dalej „Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)”

PAW i DART’s – Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii oraz przyrody (II)

Po fazie wzbudzania u uczniów dociekliwości na lekcjach geografii i przyrody z zastosowaniem różnych technik zmierzających do wypracowania u nich nawyku stawiania pytań, konieczne jest należyte wykorzystanie i utrwalanie tej postawy w procesie kształcenia

Czytaj dalej „PAW i DART’s – Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii oraz przyrody (II)”

Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs

This study presents an assessment of factors that influence how people who live in the vicinity of dams view such projects. The usefulness of the principal component analysis (PCA) method for identifying variables that determine individuals’ opinion about large dam projects was reviewed. The study focuses on people affected by the construction of the Mucharski Reservoir in the Polish Carpathians. The construction took over 30 years and took place at a time when Poland transitioned from a planned economy to a free market one.

Czytaj dalej „Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs”

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia. Czytaj dalej „Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku”

Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań

Przemiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe generują na rynku pracy nowe wyzwania dla przedstawicieli wielu profesji, w tym dla nauczycieli. Poziom rozwoju gospodarczego, postęp technologiczny, stopa bezrobocia, sytuacja demograficzna czy modele życia społecznego odpowiadają za sposób myślenia człowieka o pracy, kreują warunki, w których przychodzi mu realizować swoje aspiracje zawodowe, co w dłuższej perspektywie czasowej ujawnia się w typach kariery.

Czytaj dalej „Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań”

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate’s profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector. Czytaj dalej „Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments”

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory. Czytaj dalej „Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students”

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one’s life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory. Czytaj dalej „Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence”

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services. Czytaj dalej „Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść

Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospodarce turystycznej. Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść”

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years. Czytaj dalej „To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015”

Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne

Celem autorki artykułu jest przedstawianie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek). Czytaj dalej „Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne”

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

Absolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Czytaj dalej „Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań”

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Czytaj dalej „Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016”

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Czytaj dalej „Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa”

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future

The book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It’s worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness. Czytaj dalej „Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future”

Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View

The world community of the first two decades of the twenty-first century represents a complicated system. Its functioning is greatly affected by information. The world is interconnected by information. People, including children, are overwhelmed, or even more attacked, with huge amounts of information and signals. Czytaj dalej „Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View”

Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań

Przedsiębiorczość indywidualna jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w różnej skali układów przestrzennych oraz istotnym sposobem uelastyczniania rynku pracy. Studia specjalistycznej literatury jednoznacznie wskazują na istnienie wielu determinant wpływających na skłonność jednostki do samozatrudnienia.

Czytaj dalej „Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań”

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

The objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one’s own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates’ situation on the job market.

Czytaj dalej „The role of competences for geography higher education in university-to-work transition”

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions’ activity and on what their impact specifically is.

Czytaj dalej „Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

Rynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich”

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Czytaj dalej „Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań”

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej. Czytaj dalej „Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego”

A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process

Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society.

Czytaj dalej „A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process”

Job search strategies of recent university graduates in Poland: plans and effectiveness

The objective of this article was to highlight plans versus actual actions of university graduates in Poland aimed at finding employment. The paper also empirically verifies the impact of chosen job-seeking strategies on the success or failure of their transition to employment.

Czytaj dalej „Job search strategies of recent university graduates in Poland: plans and effectiveness”

ZAMEK – Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe

Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Głównym celem tej publikacji jest podnoszenie szans uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.

Czytaj dalej „ZAMEK – Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe”

Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja, przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności.

Czytaj dalej „Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów”

W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

Celem artykułu jest zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii.

Czytaj dalej „W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy”

Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja

Problematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między podażą a popytem oraz zagadnienia dotyczące zatrudnienia i bezrobocia, czynników wpływających na zróżnicowanie rynku pracy wraz z mechanizmami i konsekwencjami tego procesu, od dawna interesowała specjalistów wielu dyscyplin naukowych, głównie ekonomistów, socjologów i geografów społecznych.

Pobierz plik PDF książki (Full Text)

Czytaj dalej „Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja”