Badania losów zawodowych absolwentów

Artykuł przedstawia przegląd, analizę i ocenę metod, narzędzi, celów oraz organizacji badań losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

Studiami objęto wszystkie dostępne raporty z badań prowadzonych przez Biura Karier, zespoły badaczy oraz indywidualnych naukowców od roku 2000.

Zgromadzono opracowania ukazujące:

 

– absolwentów poszczególnych uczelni, tj.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego;

– absolwentów studiów określonego stopnia kształcenia, tj.: studiów licencjackich uczelni zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego;

– absolwentów poszczególnych kierunków studiów, tj.: geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wychowania fizycznego w Białej Podlaskiej.

Dokonana analiza wskazuje, iż monitorowano na ogół absolwentów studiów stacjonarnych w różnej skali czasowej – od jednego rocznika do absolwentów z okresu kilkunastu lat. Dominującą metodą badań losów absolwentów jest sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety elektronicznej. Największym wyzwaniem tego typu badań jest ich reprezentatywność, responsywność i standaryzacja.

 


Opublikowane w:

Piróg D., 2011. Badania losów zawodowych absolwentów studiów wyższych ogniwem doskonalenia jakości kształcenia – przykłady strategii metodologicznych [W:] Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności (red. Sitarska B., Jankowski K., Droba R.), Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, s. 147-157


 

Artykuły powiązane:

[1] Absolwenci studiów geograficznych wobec rynku pracy