Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia. Czytaj dalej „Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku”

Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań

cover 341 2x2

Przemiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe generują na rynku pracy nowe wyzwania dla przedstawicieli wielu profesji, w tym dla nauczycieli. Poziom rozwoju gospodarczego, postęp technologiczny, stopa bezrobocia, sytuacja demograficzna czy modele życia społecznego odpowiadają za sposób myślenia człowieka o pracy, kreują warunki, w których przychodzi mu realizować swoje aspiracje zawodowe, co w dłuższej perspektywie czasowej ujawnia się w typach kariery.

Czytaj dalej „Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań”

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate’s profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector. Czytaj dalej „Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments”

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory. Czytaj dalej „Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students”

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one’s life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory. Czytaj dalej „Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence”

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services. Czytaj dalej „Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść

Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospodarce turystycznej. Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść”

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years. Czytaj dalej „To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015”

Selected international conferences

 • The impact of socio-economic changes on geography degree programmes in Poland. 66th Congress of the Polish Geographical Society “Tradition and modernity in geography”, Krakow 27-29 June, 2016.

 

 • Changes in the Polish education and professional and demographic profile of teachers gaining qualifications to teach Natural Sciences at the Pedagogical University from 2000 to 2016. 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences; 29th June – 2nd July 2016, Krakow.

 

 • Mechanisms governing the choice of educational services in higher education – a theoretical approach. 32th International Scientific Conference: The role of industry and services in socio-economic development of spatial layout, Krakow, 5-6. 12. 2016.

 

 • Delayed transition of university graduates into the labour market: causes, typology, consequences. 7th International Scientific Conference: Dilemmas of the modern labour market, 15-16. 09. 2015; University of Economics in Katowice, Targanice.

 

 • Current facets of university-to-work transition in Poland – the example of geography graduates. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Krakow, 18-22 August, 2014.

 

 • The geography teaching profession in Poland in the 21st century: system of training, current situation and future challenges. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 August, 2014.

 

 • Geography in Poland. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 August, 2014.

 

 • Transition from higher education into the labour market in Poland – the example of geography graduates. 2nd DEHEMS International Conference Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, Ljubljana, Slovenia, 27-28 September, 2012.

 

 • Are we becoming more culturally open by joining the European Union countries? – Polish perspective. International Conference on European Identity. Ljubljana, Slovenia, 14-15 September, 2012.

 

 • Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. International Scientific Conference: Natural Sciences in Educational Systems of European Countries in the 21st century, Department of Didactic Geography Institute of Geography Pedagogical University of Cracow State Pedagogical Herzen University of Russia, St. Petersburg-Cracow, 24-25 października, 2011.

 

 • Do Polish universities value geography in XXI-st century? International Conference Celebrating Geographical Diversity, Turcja, Ayvalik, Turkey. 28-31 May, 2009.

 

 • Moving geography forward – Poland. Geographical Association Conference “Moving Geography Forward”, Manchester; UK, 16-18 April, 2009.

 

 • Main factors affecting the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective. International conference “Future prospects in geography”, Liverpool, UK, 4-7 April, 2008.

 

 • How do university geography courses in Poland create understanding of citizenship, culture, place and identity. International conference “Putting Bologna into process”, Stockholm, 25-27 September, 2008,

 

 • Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education (in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world). International Geographical Union Conference “Changing geographies”, London, UK, 4-13 April, 2007.

 

 • The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe – results of research in Northern Ireland. International conference “Teaching in and about Europe”, Liverpool – Toruń, 5-8 September, 2006.

 

 • Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools- theoretical reflections. International Conference “Changing Horizons in Geography Education”, Liverpool-Toruń, 2-5 September, 2005.

Herodot

International Research Project under the patronage of the Herodot organisation: TP1 Citizenship, Culture, Place and Identity; coordinators – Dr. Margaret Keane, Dr. Maria Villanueva; investigators – Danuta Piróg and 14 researchers from selected European countries 2300402-CP-1-2006-1-UKERASMUS-TN

Czytaj dalej „Herodot”

Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne

cover issue 288 pl PL 2x2

Celem autorki artykułu jest przedstawianie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek). Czytaj dalej „Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne”

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

Absolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Czytaj dalej „Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań”

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

Higher 2x2

The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Czytaj dalej „Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016”

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

SE 2016

Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Czytaj dalej „Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa”

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future

The book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It’s worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness. Czytaj dalej „Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future”

Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View

cze 2x2

The world community of the first two decades of the twenty-first century represents a complicated system. Its functioning is greatly affected by information. The world is interconnected by information. People, including children, are overwhelmed, or even more attacked, with huge amounts of information and signals. Czytaj dalej „Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View”

Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań

PE 122016 okładka

Przedsiębiorczość indywidualna jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w różnej skali układów przestrzennych oraz istotnym sposobem uelastyczniania rynku pracy. Studia specjalistycznej literatury jednoznacznie wskazują na istnienie wielu determinant wpływających na skłonność jednostki do samozatrudnienia.

Czytaj dalej „Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań”

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

polonica 2013 2x2 300dpi

The objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one’s own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates’ situation on the job market.

Czytaj dalej „The role of competences for geography higher education in university-to-work transition”

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Enviro 2x2

The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions’ activity and on what their impact specifically is.

Czytaj dalej „Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

PKGP 3 2015 new

Rynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich”

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

PKEG 2015 2x2

W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Czytaj dalej „Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań”

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego

przedsieb 2x2 220 pl PL
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej. Czytaj dalej „Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego”

A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process

Bulletin oG 2x2

Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society.

Czytaj dalej „A geography graduate’s transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process”

ZAMEK – Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe

www okladka nauczyciel 150dpi

Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Głównym celem tej publikacji jest podnoszenie szans uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.

Czytaj dalej „ZAMEK – Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe”

Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

prace komisji gp 28 167 2014 2x2 300

Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja, przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności.

Czytaj dalej „Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów”

W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

annales 2x2 300

Celem artykułu jest zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii.

Czytaj dalej „W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy”

Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja

pirog ksiazka

Problematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między podażą a popytem oraz zagadnienia dotyczące zatrudnienia i bezrobocia, czynników wpływających na zróżnicowanie rynku pracy wraz z mechanizmami i konsekwencjami tego procesu, od dawna interesowała specjalistów wielu dyscyplin naukowych, głównie ekonomistów, socjologów i geografów społecznych.

Pobierz plik PDF książki (Full Text)

Czytaj dalej „Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja”

Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia

se 2x2

The transition of recent graduates to the labour market, including the labour market destinations they hold in comparison to their aspirations and plans, seems to be an under researched area. Especially interesting and important for higher education management policy is recognition of their first job destinations and the relevance between the study subject and real occupation.

Czytaj dalej „Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia”

Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty

przeds eduk 163 PL

Przedsiębiorczość osób młodych, pojmowana zarówno jako deklaratywna gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej, przekonanie o posiadaniu kompetencji w tym zakresie, jak i jako rzeczywiste samozatrudnienie, jest uznawana za korzystny czynnik rozwoju.

Czytaj dalej „Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty”

The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market

SiHE 2x2

The article aims to empirically verify the impact of educational capital on the success or failure of higher education graduates’ transitions. The paper uses the example of geography graduates in Poland who took part in a nationwide survey in 2012, six months after their graduation.

Czytaj dalej „The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market”

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy

Praca jest bardzo ważną sferą życia człowieka i fakt jej posiadania jest dla wielu ludzi wartością samą w sobie. Specyfika współczesnego edukacyjnego rynku pracy w Polsce wymaga nie tylko profesjonalnego przygotowania do realizacji rozlicznych zadań nauczyciela w toku studiów, lecz także ciągłego dokształcania i doskonalenia po ich zakończeniu, w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

Czytaj dalej „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy”

Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland

cjgh 2014 2x2 300dpi

The article presents results of a survey conducted among Polish geography graduates. They were asked questions about the relevance of their degree to their transition from university studies to the job market. The research project revealed that less than half of them found a job.

Czytaj dalej „Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland”

Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

pkgp ptg 2014 23 2x2 300dpi

pkgp ptg 2014 23 2x2 300dpiPrzejście absolwentów studiów wyższych w XXI wieku z etapu edukacji do zatrudnienia to złożony proces, uzależniony od wielu czynników i rodzący szereg konsekwencji społecznych, psychologicznych, ekonomicznych o niejednorodnej skali oddziaływania.

Czytaj dalej „Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”

Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries

polonica 2013 2x2 300dpi

polonica 2013 2x2 300dpiThe objective of the article is to analyse the changes in labour market destinations of geography graduatesin selected countries over the last 30 years. Moreover, the paper discusses the results of a Polish study on professionalcareer plans of recent geography graduates and the fulfilment of these plans in 2012.

Czytaj dalej „Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries”

Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy*

pdf

The purpose of this paper is to present the determinants influencing the successful transition of graduates into the labor. The empirical research results based on theoretical considerations exemplify the influence of selected determinants, belonging to the group of educational capital, on the pace and nature of the transition to the labor market in the European countries and among the geography graduates in Poland. Czytaj dalej „Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy*”

Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu

pdf

Przechodzenie nowo promowanych absolwentów szkół wyższych z etapu edukacji do etapu zatrudnienia wydaje się być jednym z bardziej złożonych mechanizmów zachodzących obecnie na rynku pracy. Procesy transformacji zaowocowały tendencją do wzrostu korelacji między ukończonym szczeblem edukacji a pozycją na rynku pracy, co ukształtowało w społeczeństwie trwałe przekonanie, że legitymowanie się posiadaniem studiów wyższych jest gwarancją zatrudnienia zgodnego z poziomem wykształcenia i na korzystnych warunkach płacowych. Tymczasem w Polsce i w wielu innych krajach Europy obserwuje się stały wzrost odsetka osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem.

Czytaj dalej „Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu”

Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości …

pdf

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji europejskiej, zarówno w ramach przedmiotu, jak i w module stwarzają szanse na wykształcenie człowieka lepiej przygotowanego do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, odnajdywania się w różnorodnych sytuacjach, kooperowania z ludźmi odmiennymi od nas pod wieloma względami.

Czytaj dalej „Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości …”

Translate »