Konferencje

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

2023

1) 39 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków, 4-5 grudnia 2023; referat: Feminizacja usług społecznych na przykładzie sektora edukacji. Przyczyny, modele, konsekwencje.

2) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonomia Społeczna 2023. Usługi społeczne wobec wyzwań społeczno-gospodarczych, Kraków, 16 listopada 2023; referat: Wyzwania związane ze świadczeniem usług edukacyjnych w kontekście niedoborów kadrowych nauczycieli na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach.

3) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne przemiany społeczno-demograficzne w Polsce i na świecie, Kraków, 23-24 października 2023; referat: Uwarunkowania i konsekwencje senioralizacji nauczycieli w Polsce.

4) International Conference: Advances in geosciences for smart transformation; Sofia, Bułgaria, 4-7 października, 2023; referat: Possibilities offered by job postings as data source for evaluating demand for geographers. Theoretical assumptions and empirical evidence.

5) XXIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej: Diagnostyka edukacyjna oceniania szkolnego i akademickiego; Łódź, 22-25 września 2023, referat: Kompetencje interpersonalne nauczyciela akademickiego a ocenianie efektów kształcenia  u studentów.

6-7) Kongres Geografii Polskiej „GEOGRAFIA NIEPEWNOŚCI”; Poznań, 31.05 – 3.06. 2023; referaty:

(a): Budowanie “wiedzy potrzebnej” w badaniach geograficznych w świetle koncepcji Mode 2 Science (Piróg);

(b) Niepewność jakości edukacji geograficznej w świetle problemów kadrowych polskiej szkoły (wspólnie z A. Hibszer).

8) EUROGEO Conference: Future -ready geography; Kraków, 27-28 kwietnia 2023;referat: Ageing of teaching staff in Poland: reasons, characteristics and consequences (wspólnie z K. Bargieł).

9) Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych: Wyzwania współczesnej edukacji geograficznej, Kraków, 3-4 marca 2023; referat: Aktualne wyzwania edukacyjnego rynku pracy a przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (wspólnie z A. Świętek).

 

2022

10) Konferencja pt.: Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów, Oświęcim, 08 grudnia 2022, referat: Strategie, metody i techniki budowania dociekliwości poznawczej uczniów w toku edukacji geograficznej.

 

11) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2.0.2.2. Geografia późnej nowoczesności, Kraków, 25-27 listopada. 2022, referat: Wykorzystanie ofert pracy do diagnozy realnego popytu na geografów: perspektywa metodologiczna.

12-13) Kongres Edukacji Geograficznej pt. Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość; Łódź, 14-16 października 2022, referaty:

a). Rola autorefleksji nauczyciela i ucznia w kształceniu geograficznym: koncepcje, działania, narzędzia (wspólnie z K. Bargieł, P. Cybul, A. Świętek)

b). Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej.

14) XXVIII Konferencja PTDE: Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej, Kraków, 22-23 września 2022, referat: Diagnozowanie poziomu umiejętności myślenia przestrzennego. Przegląd stanu badań i egzemplifikacja narzędzi (wspólnie z A. Świętek).

15) UGI-IGU Congress, Francja, Paryż, Sorbonne, Institut de Géographie, Société de Géographie 18-22 lipca2022, referat: What kind of geographers does the labour market really need? Picture from the analysis of online job adverts in selected European countries.

16) IGU-CGE: Teaching Geography: past and future challenges, Francja, Rennes, L’université Rennes 2; Département de géographie et aménagement de l’espace, 12-13 lipca 2022, referat: Auditing university curricula using labour market data.

17) EUROGEO Conference: Re-visioning Geography for sustainability in post-covid era, Lesvos, Grecja, 5-6 maja 2022; referat: Real demand for geography teachers in Poland: analysis of online job adverts in the years 2019-2020.

18) XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście “Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych, Łódź, 21-22 kwietnia 2022, referat: Miasta i regiony wobec wyzwań związanych z edukacyjnym rynkiem pracy (wspólnie z A. Hibszerem).

 

2021

19) XXVII Międzynarodowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, PTDE, Kraków, 18-20 listopada 2021, referat: Autorefleksja w diagnostyce edukacyjnej – cele, narzędzia, efekty (wspólnie z A. Świętek).

20) Konferencja KEG PTG: Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: koncepcje, doświadczenia, Kraków, 15-16 października 2021, referat: Ewaluacja w kształceniu geograficznym jako proces badawczy zorientowany na zdobywanie wiedzy naukowej o potencjale praktycznym.

21) IGU-CGE Conference: Making connections: cooperation and networking in geography education, IGU-CGE, Praga, Czechy, 10-13 sierpnia 2021, referat: How to determine which competences are the key career capital of higher education graduates? Methodology and research results.

22) 34th International Geographical Congress, Istambuł, Turcja, 16-20 sierpnia 2021, referat Comparison of dam project perception by resettled and non-resettled communities (wspólnie z Wiejaczka Ł., Fidelus-Orzechowska J.).

23) Konferencja naukowa Gaude Scienta- ciesz się nauką. Nauka w rękach młodych badaczy, Poznań, 13- 14 maja 2021, referat: Partycypacja społeczna w edukacji: ujęcia teoretyczne, wymiary, wyzwania.

24) EUROGEO Conference: Sustainable Development Goals for All, Madryt, Hiszpania, 22-23 kwietnia 2021, referat: What  employees does the labour market need? Recommendations for “sustainable” Earth science degree programmes.

25) XXVII Międzynarodowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, PTDE, Kraków, 18-20 listopada 2021, referat: Autorefleksja w diagnostyce edukacyjnej – cele, narzędzia, efekty (wspólnie z A. Świętek).

 

2020

26) Konferencja Naukowa KEG, PTG: Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji geograficznej – – ich kształtowanie i ocenianie, Toruń, 6 – 7 listopada 2020, referat: Kształtowanie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów u kandydatów do zawodu nauczyciela geografii: orientacja tutoringowa (wspólnie z A. Świętek).

27) Konferencja „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego  i lokalnego”, Kraków, 5-6 października 2020 r., referat: Samodzielność poznawcza w kształceniu szkolnym i akademickim: uznane koncepcje, zmodernizowane metody, nowe wyzwania.

 

2019

28) Konferencja KEG, PTG: Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się; Kielce, 22-23 listopada 2019; referat: Poszukujące kształcenie geograficzne na poziomie uniwersyteckim: koncepcje, praktyki, wyzwania.

29) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Turystyka i Praca – lepsza przyszłość dla wszystkich, Gdańsk 18 października 2019; referat: Aspiracje i plany zawodowe studentów turystyki: założenia teoretyczne oraz wyniki badań.

30) EUROGEO Conference: Hidden Geographies, Lublana, Słowenia, 29-31 sierpnia 2019; referat: Labour market for geography teachers in Poland: visible and hidden issues.

31) Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: EDUKACJA XXI w. Strategie zarządzania i kierunki rozwoju, Kraków, 10-11 października 2019; referat: Ku samodzielności poznawczej w kształceniu  szkolnym  i akademickim: przykład geografii.

32) Konferencja: Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?, Kraków, 7-8 czerwca, 2019, referat: Mądrze pytać i stale dociekać: założenia i przykłady geograficznej edukacji (wspólnie z A. Świętek).

 

2018

33-34) 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Sewilla, Hiszpania, 12-14 listopada 2018, referaty:

a) Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments.

b) Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings vesrus reality – a case of Polish students (wspólnie z W. Kilar, R. Rettinger).

35) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym, Warszawa, 19-20 października; referat: Humanizm jako perspektywa teoretyczna w badaniach procesu edukacji geograficznej.

36) Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 12-12 kwietnia 2018; referat: Nauczyciele geografii: sukcesy, problemy, wyzwania (wspólnie z A. Hibszer, Z. Podgórski).

 

2017

37-38) 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych, Kraków, 4-5 grudnia 2017; referaty:

a) Uwarunkowania decyzji o podjęciu studiów na kierunku turystyka i rekreacja (wspólnie z M. Sułkowską).

b) Możliwości wykorzystania e-informacji do rozpoznania popytu na kompetencje i kwalifikacje w branży turystycznej (wspólnie z N. Grabowską).

39) Konferencja naukowa: Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły, Sosnowiec, 24 – 25 listopada 2017; referat: Reforma systemu edukacji a kariera zawodowa nauczycieli geografii: uwarunkowania i wyzwania.

40) International Interdisciplinary Conference Migration and Education: To understand relations between migration and education – challenges for research and practice, Kraków, 21 listopada 2017, referat: The role of international student exchange programmes in developing competitiveness of higher education institution graduates on the labour market – theoretical considerations.

 41-42) 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych , Kraków, 9-10 października 2017, referaty:

a) Kariera zawodowa nauczycieli – nie tylko podstaw przedsiębiorczości – w warunkach reform systemu edukacji: zarys stanu badań.

b) Kompetencje społeczne uczniów. Perspektywa teoretyczna i ilustracje empiryczne.

 

2016

43) 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Kraków, 5-6 grudnia 2016, referat: Mechanizmy dokonywania wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne.

44) Konferencja: Problemy dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach przyrodniczych, Kraków, 22 listopada 2016, referat: Adaptacja naukowych treści geograficznych do potrzeb szkolnych: ujęcie teoretyczne i ilustracje z praktyki szkolnej.

45) XXVII Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Cieszyn, 5-7 lipca 2016, referat: Propozycja zastosowania metody pól semantycznych w badaniach z zakresu geografii społecznej.

46-47) 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, Kraków, 29.06- 202.07.2016, referaty:

a) Natural Sciences Teaching in Polish and Slovenian schools – a comparative assessment (wspólnie z T. Resnik Planinc)

b) Changes in the Polish education and professionally-demographic profile of teachers gaining qualifications to teach Natural Sciences at the Pedagogical University from 2000 to 2016 (wspólnie z W. Osuchem).

48) LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Tradycja i nowoczesność w geografii, Kraków 27-29 czerwca 2016, referat: Wpływ przemian społeczno-gospodarczych na geografię jako kierunek studiów w Polsce (wspólnie z B. Wójtowicz, W. Osuchem, A, Świętek, M. Tracz).

49) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja dla przedsiębiorczości” Kraków, UE Kraków- Ingatianium, 23 maja, 2016, referat: Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych kluczem do planowania efektywnej strategii rozwoju postaw przedsiębiorczych na wyższych szczeblach edukacji (razem z T. Rachwałem).

 

2015

50) 31 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Kraków, 7-8 grudnia 2015, referat: Pomiar jakości usługi edukacyjnej w szkole wyższej. Przegląd metod, narzędzi i propozycja ich zastosowania w ocenie jakości studiów na kierunku geografia.

51) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nowe problemy i metody badan procesu kształcenia geograficznego, Poznań, 26-27 listopada 2015, referat: Nowoczesne badania procesu kształcenia geograficznego: prymat metod jakościowych czy ilościowych?

 52-53) 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych; Kraków, 5-6 października 2015; referaty:

a) Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań.

b) Diagnoza predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-ZAMEK (wspólnie z T. Rachwałem)

54) VII Międzynarodowa Konferencja naukowa: Dylematy współczesnego rynku pracy, Katowice-Targanice, 15-16 września 2015; referat: Opóźnienia we wkraczaniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa.

 

2014

55) 30 Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych, Kraków, 1-2 grudnia 2014; referat: Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach anglosaskich.

56) Konferencja Naukowa: Technologie komunikacyjno-informacyjne w kształceniu geograficznym. Koncepcje e-podręcznika z geografii, Sosnowiec, 27-29 listopada 2014; referat: Technologie informacyjno – komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych: rozważania teoretyczne i wyniki badań.

57) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Kraków, 6-7 października 2014; referat: Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego.

58) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Kraków, 6-7 października 2014; referat: Nowe spojrzenie na diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów: założenia teoretyczne i ich implikacje w projekcie Poznaj swoje predyspozycje zawodowe (wspólnie z T. Rachwałem)

59) Ogólnopolska konferencja naukowa: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec wymogów rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wrocław, 2-3 października 2014; referat: Współczesny absolwent studiów geograficznych na rynku pracy – oczekiwania i plany a rzeczywistość.

60-61) International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 sierpnia 2014, referaty:

a) Current facets of university-to-work transition in Poland – the example of geography graduates.

b) The geography teaching profession in Poland in the 21st century: system of training, current situation and future challenges.

62) Międzynarodowe Seminarium Naukowe Dydaktyków Szkół Wyższych oraz Nauczycieli Geografii: Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym, Kraków, 26-27 września 2014, referat: W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy.

 

 2013

63) 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków, 2-3 grudnia 2013, referat: Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów.

64) Międzynarodowa Konferencja: Edukacja geograficzna w Polsce i na świecie, Łódź 21-22 listopada 2013, referat: Postrzeganie zawodu nauczyciela geografii przez jego reprezentantów w dobie nasilających się trudności na edukacyjnym rynku pracy (propozycja metodologii i wyniki badań).

65) Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych: Geografia a współczesny rynek pracy, Kielce, 5-6 listopada 2013; referat: Postrzeganie zawodu nauczyciela geografii przez jego reprezentantów w dobie nasilających się trudności na edukacyjnym rynku pracy (propozycja metodologii i wyniki badań).

66) Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych, Kraków 7-8 października 2013; referat: Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty.

67) V Konferencja Naukowa pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Dylematy współczesnego rynku pracy, Targanice, 17 – 18 września 2013; referat: Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukacje akademicką a stan rzeczywisty.

68) Trzecie Plenarne Spotkanie Pracowników Szkół Ćwiczeń z Pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wychowawcze i Dydaktyczne Wyzwania Współczesnej Szkoły, Kraków, 14 czerwca 2013, referat: Główne wyzwania przygotowania nauczycieli geografii do realizacji zadań współczesnej szkoły i skutecznego konkurowania na edukacyjnym rynku pracy (wspólnie z W. Osuchem).

69) 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Kraków, 3-4 grudnia 2013, referat: Teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

 

2012

70) 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków, 8-9 października 2012, referat: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu.

71-72) Sesja Naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Jana Flisa: Współczesne obszary zainteresowań dydaktyki geografii, Kraków, 29 września 2012, referaty:

a) Koncepcja nauczycielskich studiów geograficznych według Jana Flisa (wspólnie z M. Tracz).

b) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy (wspólnie z R. Janią).

73) 2nd DEHEMS International Conference Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, Lublana, Słowenia, 27-28 września 2012, referat: Transition from higher education into labour market in Poland on the base of geography graduates.

74) IV konferencja naukowa pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Dylematy współczesnego rynku pracy, Targanice, 24-26 września 2012, referat: Determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy.

75) International Conference on European Identity. Lublana, Słowenia, 14-15 września 2012, referat: Are we becoming more culturally open by joining the European Union countries? – Polish perspective.

76) Międzynarodowa konferencja naukowa: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów a potrzeby rynku pracy, Lublin, 7-8 marca 2012, referat: Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii.

 

2011

77) Międzynarodowe Seminarium Naukowe: The concept of European Education (place, attitude, movement), Kraków, 20-24 listopada 2011, referat: The concept of European Education in Poland.

78) Konferencja Naukowa: Aktualne wyzwania akademickiego kształcenia geografów a edukacja szkolna, Toruń, 16-17 listopada 2011, referat: Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii.

79) International Scientific Conference: Natural Sciences in Educational Systems of European Countries in the 21st century, Department of Didactic Geography Institute of Geography Pedagogical University of Cracow State Pedagogical Herzen University of Russia, St. Petersburg-Cracow, 24-25 października 2011, referat: Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany.

80) XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności, Siedlce, 30-31 maja 2011, referat: Badania losów zawodowych absolwentów studiów wyższych ogniwem doskonalenia jakości kształcenia – przykłady strategii metodologicznych.

 

2010

81) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług, Kraków, 6-7 grudnia 2010, referat: Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy.

82) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji oraz Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Lacha, Kraków – Sanok, 16-18 września 2010; referat: Wybrane metody nauczania z zakresu przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska – przegląd i egzemplifikacja.

83) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 8-12 września 2010, referat: Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii – wybrane determinanty responsywności.

84) Międzynarodowa Konferencja: Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Siedlce, 28-29 czerwca 2010; referat: Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań.

 

2009

85) Ogólnopolska Konferencja: Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach nauczania, UP, Kraków, 16-17.11.2009, referat: Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce – moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy?

86) International Conference “Celebrating Geographical Diversity, Turcja, Ayvalik, Turkey. 28-31 maja 2009; referat: Do Polish universities value geography in XXI-st century?

87) Geographical Association Conference: Moving Geography Forward, Manchester; Wielka Brytania, 16-18 kwietnia, 2009; referat: Moving geography forward – Poland.

88) 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Białowieża, 10-14 września 2009; referat: Rola geograficznej edukacji akademickiej w kształtowaniu postaw otwartości kulturowej studentów.

 

2008

89) International conference: Future prospects in geography, Liverpool, Wielka Brytania, 4-7 września 2008, referat: Main factors affecting the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective.

90) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska dydaktyka geografii. Idee-tradycje-wyzwania, Sosnowiec, 29 marca 2008, referat: Pomiar przekonań i postaw w procesie realizacji edukacji międzykulturowej – propozycja metodologiczna.

 

2007

91) V Międzynarodowa Konferencja naukowa: Edukacja XXI wieku: edukacja bez granic, mimo barier”, Poznań-Zakopane, 22-24 października 2007; referat: Rola edukacji międzykulturowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży polskiej do funkcjonowania w przestrzeni Unii Europejskiej.

92) III Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 5-7 października 2007, referat: Motywy wyboru geografii na maturze a wyniki egzaminu maturalnego (wspólnie z M. Tracz i B. Gurgul).

93) International conference “Putting Bologna into process”, Stockholm, Szwecja, 25-27 września 2007, referat: How do university geography courses in Poland create understanding of citizenship, culture, place and identity.

94) Międzynarodowa Konferencja: Różnorodność koncepcji kształcenia geograficznego, Kielce, 8-9 września 2007, referat: Koncepcja edukacji międzykulturowej ogniwem kształcenia geograficznego w XXI wieku.

95) 56 Zjazd PTG: Badania regionalne w geografii, Kielce, 29 sierpnia – 2 września 2007, referat: Strategie motywowania do edukacji regionalnej (wspólnie z M. Zapałą).

96) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Jakość kształcenia w szkole wyższej: Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej, Siedlce, 19-21 czerwca 2007, referat: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w świetle Deklaracji Bolońskiej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (wspólnie z M. Tracz i W. Osuch).

97) III Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie spotkania z INSPIRE”: Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni”, Kraków, 17-19 maja 2007, referat: Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego (wspólnie z S. Piróg).

98) Ogólnopolskie kolokwium teoretyczno-metodologiczne: Terytorium, region, miejsce, czas i przestrzeń w naukach geograficznych, Łódź, 15-16 maja 2007, referat: Terytorium, region, miejsce w edukacji geograficznej w kontekście procesu globalizacji.

99) International Geographical Union Conference: Changing geographies, Londyn, Wielka Brytania, 4-13 kwietnia 2007, referat: Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world.

 

2006

100) IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Edukacja XXI wieku: edukacja bez granic, mimo barier, Poznań-Zakopane, 24-27 października 2006, referat: Uczestnictwo w kulturze studentów – przyszłych nauczycieli geografii elementem holistycznego przygotowania do pracy w szkole (na przykładzie badań w ośrodku gdańskim, łódzkim i toruńskim.

101) 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Toruń, 13-17 września 2006, referat: Absolwenci nauczycielskich studiów geograficznych na krakowskim rynku pracy.

102) International conference: Teaching in and about Europe, Liverpool – Toruń, 5-8 września 2006, referat: The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe – results of research in Northern Ireland.

103) VII Międzynarodowa konferencja naukowa. Jakość kształcenia w szkole wyższej: Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, Siedlce, 28-29 czerwiec 2006, referat: Praktyczna i kulturowa koncepcja kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli geografii.

104) Ogólnopolska konferencja naukowa: Praktyczne kształcenie nauczycieli, Kraków, 6 czerwca 2006, referat: Koncepcja praktycznego kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli geografii.

105) Ogólnopolska konferencja naukowa: Edukacja regionalna w teorii i praktyce, Łódź, 26-27 kwietnia 2006, referat: Rola uczestnictwa w kulturze przyszłych nauczycieli geografii w realizacji celów edukacji regionalnej.

 

2005

106) Międzynarodowa Konferencja: Kształcenie geograficzne w europejskim obszarze edukacyjnym, Niepołomice, 15 listopada 2006, referat: Geografia kultury pomostem łączącym treści przyrodnicze i humanistyczne w nauczaniu geografii.

107) III Międzynarodowa Konferencja: Edukacja XXI wieku, Piła, 19-21 października 2005, referat: Wykorzystanie zaplecza kulturalnego Krakowa przez studentów Akademii Pedagogicznej istotnym ogniwem przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela-wychowawcy.

108) International conference: Changing Horizons in Geography Education, Liverpool-Toruń, 2-5 września 2005, referat: Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools- theoretical reflections.

109) 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szczecin-Świnoujście, 9-11 czerwca 2005, referat: Edukacja geograficzna a edukacja kulturowa i kulturalna w polskiej szkole – rozważania teoretyczne.

 

2004

110) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Kraków, 27-28 września 2004, referat: Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

111) Międzynarodowa Konferencja ISATT: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Rzeszów, 26-27 września 2004, referat: Edukacja kulturowa i europejska wyzwaniem dla nauczycieli w dobie globalizacji.

 112) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław, 24-25 września 2004, referat: Aktywność kulturalna i edukacja kulturalna jako sprzężenie zwrotne – rozważana teoretyczne i wyniki badań.

113) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Edukacja XXI wieku, Piła, 20-21 września 2004, referat: Potrzeby i możliwości optymalizacji edukacji europejskiej w gimnazjum: wyniki badań eksperymentalnych.

114). Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska-Unia-Świat, Toruń, 13-14 maja 2004, referat: Stan wiedzy, oczekiwania i postawy uczniów polskich, brytyjskich i niemieckich wobec procesów integracyjnych w Europie.

 115) 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 22-26 czerwca 2004, referat: Świat przeżywany -świat poznawany: o kryteriach doboru treści do wychowującej edukacji przyrodniczej i geograficznej.

 

2003

116) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław, 14-19 października 2003, referat: Poznawcze, estetyczne i symboliczne wartości krajobrazu kulturalnego Krakowa i województwa małopolskiego istotą edukacji kulturowej i regionalnej.

117) 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Opolu, 26-29 września 2003, referat: Stan wiedzy i postawy uczniów polskich, brytyjskich i niemieckich wobec procesów integracyjnych w Europie.

118) Międzynarodowa Konferencja: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Kraków, 20-21 maja 2003, referat: Nauczyciele geografii wybranych gimnazjów województwa małopolskiego wobec edukacji europejskiej.

 

2002

119) 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków-Nowy Sącz, 26-29 czerwiec 2002, referat: Wiedza, postawy i oczekiwania uczniów wybranych gimnazjów województwa małopolskiego na temat integracji Polski z Unią Europejską.

120) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Wrocław, 14-15 czerwca 2002, referat: Obserwacja i oznaczanie jako metody optymalizacji percepcji krajobrazu kulturowego.

121) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Toruń, 8-9 luty 2002, referat: Oznaczanie przy pomocy kluczy dydaktycznych jako aktywna metoda poznawania środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski.

 

2001

122) 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rzeszów-Polańczyk, 19-22 września 2001, referat: Ścieżka “Edukacja europejska” i przedmiot podstawy przedsiębiorczości jako nowe możliwości działania dla nauczyciela geografii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

123) IV International Conference on European Dimension of Teaching Geography in the Middle, South Eastern and Eastern European Countries in Transition. University of Ljubljana, University of Maribor, Slovenia, 28-31 marca 2001, referat: A new shape of the European dimension in Poland during the educational reform.

 

2000

124) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problematyka edukacji geograficznej w reformowanej szkole podstawowej, gimnazjalnej i licealnej na tle geografii jako nauki, Kraków, 6-7 listopada 2000, referat: Edukacja europejska w polskim reformowanym szkolnictwie na tle szkolnictwa krajów Unii Europejskiej (wspólnie z S. Piskorzem).

125) 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wrocław-Szklarska Poręba, 20-24 września, 2000, referat: Klucze dydaktyczne do pracy na ścieżkach edukacyjnych: edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie i edukacja ekologiczna (wspólnie z S. Piskorzem).

Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników

W artykule przedstawiono analizę wielkości i struktury popytu rynku pracy na osoby z dyplomem studiów geograficznych wraz z weryfikacją stopnia zaspokojenia tego popytu u pracodawców, którzy takie potrzeby kadrowe faktycznie zgłosili. Aby w sposób wiarygodny i uprawniający do wyciągania wniosków o charakterze ogólnym określić zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów, należy w dłuższym czasie i w skali co najmniej krajowej śledzić realne, czyli wyrażone w ofertach pracy, potrzeby kadrowe. Właśnie dlatego badaniami objęto sześć krajów (Austria, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania), a całość procedury trwała ponad trzy lata. W każdym z nich najpierw realizowano monitoring ogłoszeń o pracę. Następnie przeprowadzono wywiady weryfikujące zaspokojenie potrzeb pracodawców na specjalistów z zakresu geografii oraz gromadzące doświadczenia pracowników zatrudnionych w wyniku ogłoszonej oferty. W ten sposób ustalono, że przez półtora roku w badanych krajach do geografów skierowano ponad 17 tys. ofert pracy, tworzących 18 głównych grup. Czytaj dalej „Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników”

Which skills are the most prized? Analysing monetary value of geographers’ skills on the labour market in six European countries.

The objective of the study is to identify those skills that are actually needed by the labour market and allow university graduates to achieve the highest remuneration. To achieve this objective, the authors monitored, for 18 months, online job postings from six countries addressed to geography graduates. Online job postings are the most up-to-date and reliable source of data about the salaries that employers are willing to offer for specific skills or skillsets. A total of 17,397 advertisements were collected, out of which 7,407 included information about the offered salary. Czytaj dalej „Which skills are the most prized? Analysing monetary value of geographers’ skills on the labour market in six European countries.”

Edukacja geograficzna. Refleksje – Inspiracje – Badania. Wybrane aspekty

W Polsce, od lat 90. XX w., geografia jako przedmiot nauczania musiała potwierdzać swoją przydatność i wartość edukacyjną, co doprowadziło do odnowienia programów nauczania, zmian w podejściu do nauczania tego przedmiotu w praktyce szkolnej oraz powstania nowych koncepcji teoretycznych. Efektem tych działań jest istnienie od 2017 r. geografii w postaci odrębnego przedmiotu w klasach 5–8 szkoły podstawowej (w sumie w wymiarze pięciu godzin tygodniowo), a w szkołach ponadpodstawowych w klasach 1–3 (w ogólnym wymiarze czterech godzin). Uczniowie realizujący w szkołach średnich zakres rozszerzony geografii otrzymują dodatkowo sześć godzin i kontynuują naukę tego przedmiotu również w klasie czwartej. To istotna zmiana względem lat 1999–2017. Czytaj dalej „Edukacja geograficzna. Refleksje – Inspiracje – Badania. Wybrane aspekty”

What kind of GEES specialists does the labour market really need? Content analysis of job adverts in selected countries

The literature review has clearly indicated that the scale and characteristics of demand for Geography Earth and Environmental Sciences experts across different countries is unknown. Therefore, there is an urgent need to investigate this issue. This paper presents the results of research on the real demand for GEES specialists. In the paper, real demand is expressed by job vacancies (N = 17 378) published in six European countries over a period of 18 months. To analyse such an extensive body of text data, we used data mining techniques such as: SVD, inter-factor correlation analysis, word frequency analysis and word significance indicators, which allowed us to recognise similarities and differences in the size and structure of demand for these specialists in specific groups of countries. Czytaj dalej „What kind of GEES specialists does the labour market really need? Content analysis of job adverts in selected countries”

Utilising the potential of job postings for auditing learning outcomes and improving graduates’ chances on the labour market

The objective of the paper was to outline the possibility of utilising information from online job postings and text-mining analyses to identify mismatches and gaps between learning outcomes prepared by universities, and the knowledge and skills that employers need. The study uses job advertisement contents and learning outcomes documents from universities. We analysed both data sets using word importance classification, cluster analysis and hierarchical clustering. Word importance classification presented the mismatches in a quantitative and diagram format. Cluster analysis and hierarchical clustering provided information on how to correct the detected gaps and mismatches. Czytaj dalej „Utilising the potential of job postings for auditing learning outcomes and improving graduates’ chances on the labour market”

Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej w świetle studiów literatury

Artykuł ma charakter przeglądowy Prezentuje efekty klasycznej analizy piśmiennictwa poświęconego szeroko pojętej problematyce zmian prognozowanych w edukacji geograficznej Badaniami objęto publikacje zamieszczone w czasopismach specjalistycznych i monografie tematyczne, które ukazały się w Polsce oraz na świecie w latach 2000–2022. Celem studiów literatury było ustalenie kierunków oraz zakresów zmian, które nastąpią w najbliższej przyszłości w szkolnym kształceniu geograficznym. Czytaj dalej „Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej w świetle studiów literatury”

Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020

In the literature, analysing job adverts is considered to be a credible method for collecting data about the real demand for employees with higher education. Studies on the demand for teachers based on this data source have been conducted in many countries, but never in Poland. On this basis, the research objective was to identify regional and temporal changes in the demand for geography teachers. As part of the study we tracked all job adverts addressed to geography teachers which were published online over a period of nearly two years. It turned out there were 3,438 such job vacancies in Poland, which included part-time and full-time positions. Czytaj dalej „Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020”

Staff shortages in education sector. Review of existing research and recommendations for local policy of educational services

Staff shortages in education sector are an important topic in international research in the field of education services and regional development. Even though this issue has gained importance also in Poland, it has not been explored by academics. Therefore, the objective of the paper is to de
scribe the processes responsible for teacher shortages and outline actions that would mitigate the risk
of unfilled vacancies in education sector which is an important role of regional policy. The literature review has demonstrated that the teacher recruitment process has become considerably longer and
often fails. This situation applies to many countries, a variety of education institutions and multiple
subject domains. Processes that clearly intensify staff shortages include the leakage of teachers who permanently leave the profession.  Czytaj dalej „Staff shortages in education sector. Review of existing research and recommendations for local policy of educational services”

Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych

Niedobory kadrowe w szkolnictwie są w literaturze światowej ważnym przedmiotem badań nad usługami edukacyjnymi i rozwojem regionalnym. Problem ten, choć staje się ważki także w Polsce, dotąd nie był naukowo zgłębiany. Dlatego celem artykułu jest scharakteryzowanie procesów skutkujących niedoborami nauczycieli oraz działań sprzyjających obniżeniu ryzyka utraty płynności kadr w systemie edukacji jako ważnego zadania dla polityki regionalnej. Czytaj dalej „Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych”

Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie

Celem opracowania było przedstawienie rodzajów, metod, narzędzi i modelu ewaluacji zajęć terenowych wraz z ich egzemplifikacją. Skonfrontowano założenia teoretyczne ewaluacji nieperspektywicznej z praktyką oceniania efektów kształcenia w trakcie zajęć terenowych. Szczególnie skupiono się na sprawdzeniu efektywności sposobów oceniania dostosowanych do realizacji celów kształcenia wynikających z podstawy programowej przy wykorzystaniu różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Czytaj dalej „Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie”

Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach

The purpose of the paper is to examine and compare the visions of social and economic development in the area around the newly constructed Mucharz dam reservoir on the Skawa River in southern Poland as represented by both the local community and local authorities. A text mining approach was used to analyse both the information collected through interviews with local residents and documents detailing the development plans for the land surrounding the dam drafted by the local authorities.

Czytaj dalej „Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach”

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności.

Czytaj dalej „Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne”

Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy

One of the important roles of HE institutions is to train graduates who will smoothly enter the labour market. The literature review demonstrates that one effective method to facilitate this transition is to ensure students acquire professional experience. The aim was to establish the scale and characteristics of employers’ demand for work experience expressed in job adverts. The data sample consisted of 17 397 adverts posted over a period of 18 months and addressed to geography, earth and environmental sciences specialists across six European countries.

Czytaj dalej „Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy”

Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland

Competences are the most important career capital a university graduate can have. The objective of the paper is to determine which competences acquired at tourism degree programmes affect students’ self-assessment regarding their own competitive advantage on the labour market. The data was collected during a nationwide diagnostic survey (N = 476) carried out at ten Polish universities among students finishing their tourism degree courses.

Czytaj dalej „Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland”

The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues

Economic, social and cultural changes generate new challenges on the labour market for teachers in every country. Poland has recently witnessed significant changes in factors that were identified in literature as crucial to the situation of teachers on the labour market, such as systemic reforms, demographic trends, the overall situation on the labour market and occupational prestige. The scale and impact of some of these factors can be precisely measured and statistically accounted for, yet there are others that remain somehow hidden.

Czytaj dalej „The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues”

Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów

Feminizacja zawodu nauczycielskiego jest procesem postępującym na całym świecie. Przybiera on różne tempo i charakter, ujawniając tym samym swoiste oblicza, pozwalające na wydzielenie w nim konkretnych etapów. Artykuł zawiera propozycję rozpatrywania feminizacji jako procesu fazowego. Bazuje ona na wartościach bezwzględnych liczby nauczycieli obu płci i wartościach względnych, tj. odsetkach kobiet i mężczyzn w populacji nauczycielskiej oraz na relacjach między nimi, zachodzących w ujęciach dynamicznych.

Czytaj dalej „Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów”

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna.

Czytaj dalej „Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania”

Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)

Realizacja założeń IBSE w edukacji geograficznej oraz przyrodniczej możliwa jest z zastosowaniem każdej aktywizującej, waloryzacyjnej, praktycznej czy polisensorycznej metody kształcenia, o ile zachowana zostanie strategia częściowo kierowanej lub otwartej (pełnej) strategii konstruowania wiedzy geograficznej.

Czytaj dalej „Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)”

Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities

The research focuses on the perception of the Mucharz reservoir in relation to costs and benefits for two types of communities. The primary aim of the paper is to compare the social impact of dam projects among both resettled and non-resettled local communities.

Czytaj dalej „Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities”

Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

Czytaj dalej „Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)”

Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs

This study presents an assessment of factors that influence how people who live in the vicinity of dams view such projects. The usefulness of the principal component analysis (PCA) method for identifying variables that determine individuals’ opinion about large dam projects was reviewed. The study focuses on people affected by the construction of the Mucharski Reservoir in the Polish Carpathians. The construction took over 30 years and took place at a time when Poland transitioned from a planned economy to a free market one.

Czytaj dalej „Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs”

GRANT NCN (OPUS 15)

Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach

(2018/29/B/HS4/00847)

Analysis of demand for Earth science graduates in Poland and other selected countries

kierownik projektu: dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
przyznane środki: 398 224 zł
okres realizacji: 36 miesięcy

Tytuł projektu: Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach
Obszar badawczy: HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
Numer panelu dyscyplin: HS4 – Jednostka, instytucje, rynki

Czytaj dalej „GRANT NCN (OPUS 15)”

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia. Czytaj dalej „Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku”

Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań

Przemiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe generują na rynku pracy nowe wyzwania dla przedstawicieli wielu profesji, w tym dla nauczycieli. Poziom rozwoju gospodarczego, postęp technologiczny, stopa bezrobocia, sytuacja demograficzna czy modele życia społecznego odpowiadają za sposób myślenia człowieka o pracy, kreują warunki, w których przychodzi mu realizować swoje aspiracje zawodowe, co w dłuższej perspektywie czasowej ujawnia się w typach kariery.

Czytaj dalej „Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań”

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate’s profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector. Czytaj dalej „Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments”

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory. Czytaj dalej „Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students”

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one’s life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory. Czytaj dalej „Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence”

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services. Czytaj dalej „Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść

Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospodarce turystycznej. Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść”

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years. Czytaj dalej „To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015”

Selected international conferences

 • The impact of socio-economic changes on geography degree programmes in Poland. 66th Congress of the Polish Geographical Society “Tradition and modernity in geography”, Krakow 27-29 June, 2016.

 

 • Changes in the Polish education and professional and demographic profile of teachers gaining qualifications to teach Natural Sciences at the Pedagogical University from 2000 to 2016. 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences; 29th June – 2nd July 2016, Krakow.

 

 • Mechanisms governing the choice of educational services in higher education – a theoretical approach. 32th International Scientific Conference: The role of industry and services in socio-economic development of spatial layout, Krakow, 5-6. 12. 2016.

 

 • Delayed transition of university graduates into the labour market: causes, typology, consequences. 7th International Scientific Conference: Dilemmas of the modern labour market, 15-16. 09. 2015; University of Economics in Katowice, Targanice.

 

 • Current facets of university-to-work transition in Poland – the example of geography graduates. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Krakow, 18-22 August, 2014.

 

 • The geography teaching profession in Poland in the 21st century: system of training, current situation and future challenges. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 August, 2014.

 

 • Geography in Poland. International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 August, 2014.

 

 • Transition from higher education into the labour market in Poland – the example of geography graduates. 2nd DEHEMS International Conference Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, Ljubljana, Slovenia, 27-28 September, 2012.

 

 • Are we becoming more culturally open by joining the European Union countries? – Polish perspective. International Conference on European Identity. Ljubljana, Slovenia, 14-15 September, 2012.

 

 • Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. International Scientific Conference: Natural Sciences in Educational Systems of European Countries in the 21st century, Department of Didactic Geography Institute of Geography Pedagogical University of Cracow State Pedagogical Herzen University of Russia, St. Petersburg-Cracow, 24-25 października, 2011.

 

 • Do Polish universities value geography in XXI-st century? International Conference Celebrating Geographical Diversity, Turcja, Ayvalik, Turkey. 28-31 May, 2009.

 

 • Moving geography forward – Poland. Geographical Association Conference “Moving Geography Forward”, Manchester; UK, 16-18 April, 2009.

 

 • Main factors affecting the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective. International conference “Future prospects in geography”, Liverpool, UK, 4-7 April, 2008.

 

 • How do university geography courses in Poland create understanding of citizenship, culture, place and identity. International conference “Putting Bologna into process”, Stockholm, 25-27 September, 2008,

 

 • Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education (in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world). International Geographical Union Conference “Changing geographies”, London, UK, 4-13 April, 2007.

 

 • The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe – results of research in Northern Ireland. International conference “Teaching in and about Europe”, Liverpool – Toruń, 5-8 September, 2006.

 

 • Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools- theoretical reflections. International Conference “Changing Horizons in Geography Education”, Liverpool-Toruń, 2-5 September, 2005.

Herodot

International Research Project under the patronage of the Herodot organisation: TP1 Citizenship, Culture, Place and Identity; coordinators – Dr. Margaret Keane, Dr. Maria Villanueva; investigators – Danuta Piróg and 14 researchers from selected European countries 2300402-CP-1-2006-1-UKERASMUS-TN

Czytaj dalej „Herodot”

Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne

Celem autorki artykułu jest przedstawianie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek). Czytaj dalej „Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne”

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

Absolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Czytaj dalej „Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań”

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Czytaj dalej „Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016”

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Czytaj dalej „Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa”

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future

The book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It’s worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness. Czytaj dalej „Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post – Carbon Future”

Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View

The world community of the first two decades of the twenty-first century represents a complicated system. Its functioning is greatly affected by information. The world is interconnected by information. People, including children, are overwhelmed, or even more attacked, with huge amounts of information and signals. Czytaj dalej „Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View”

Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań

Przedsiębiorczość indywidualna jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w różnej skali układów przestrzennych oraz istotnym sposobem uelastyczniania rynku pracy. Studia specjalistycznej literatury jednoznacznie wskazują na istnienie wielu determinant wpływających na skłonność jednostki do samozatrudnienia.

Czytaj dalej „Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań”

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

The objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one’s own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates’ situation on the job market.

Czytaj dalej „The role of competences for geography higher education in university-to-work transition”

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions’ activity and on what their impact specifically is.

Czytaj dalej „Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society”

Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

Rynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Czytaj dalej „Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich”

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Czytaj dalej „Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań”