Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii *

W opracowaniu przestawiono wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu 2011 w dwunastu uczelniach kształcących geografów w Polsce. Objęto nimi 1120 studentów kończących studia I stopnia, II stopnia lub studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2010/2011, tj.: osoby, które stanowiły grupę wchodzącą na rynek pracy.

 Celem badań było :

– poznanie przestrzennego zróżnicowania pożądanych przez studentów geografii miejsc zatrudnienia oraz ich oczekiwań finansowych ;

– zarejestrowanie kryteriów, którymi będą kierować się absolwenci podczas poszukiwania pracy i dokonanie ich hierarchizacji;

– określenie kryteriów, którymi według indagowanej młodzieży będzie kierował się pracodawca w procesie rekrutacji;

– poznanie samooceny szans powodzenia na rynku pracy w porównaniu z innymi absolwentami;

– ustalenie prawidłowości dotyczących deklarowanych aspektów.


 * Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy nr N N114 076739


 Opublikowane w:

Piróg D., 2012. Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. [W:] Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, (red. Dudak A., Klimkowska K., Różański A.,) Wyd. Impuls, Kraków,  s. 125-144  Link


 Literatura:

1. Minkiewicz B., Błędowski P. (red.). Absolwenci SGH na rynku pracy, SGH, Warszawa 2008.

2. Bauman T., Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2001.

3. Bogaj J., Obraz rynku pracy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – przykład badań w oparciu o analizy ogłoszeń prasowych (prezentacja ppt), 2008.

4. Kwiecień K., Frańczak H., Rostkowski K., Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badania studentów i absolwentów. Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SHG, Warszawa 2011.

5. Jankowski K., Jankowska J., Gąsiorowska B., Kształcenie na poziomie wyższym w odniesieniu do otoczenia społeczno-ekonomicznego [w:] B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.) Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Wyd. AP, Siedlce 2010, s. 31-38.

6. Kobylarek A., Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.

7. Michalska A., Węgrzyn M. Pracodawca – rynek pracy – pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2010. WUP, Kraków 2011.

8. Doroszkiewicz S. (red.). Metodyka i badanie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

9. Piróg D., Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań [w:] B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.) Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Wyd. AP, Siedlce 2010, s. 67-80.

10. Piróg D., Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 18, Warszawa – Kraków 2011, s. 23-36.

11. Ruszczyńska M. Charakterystyka i analiza badań nad ogólnopolskim rynkiem pracy realizowanych przez ośrodki akademickie. Raport nr 7, 2010.

12. Sikorski W., Aspiracje. Studium psychologiczne i socjologiczne. Oficyna Wyd. PZWS, Nysa 2005.

13. Wójcik M., 2010. Pracowici pesymiści – oczekiwania polskich studentów i absolwentów [w:] www.expertia.pl/strefa/material/29588 (pobrano wrzesień 2011).

14. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).