Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań

Do kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w Polsce należy obecnie zjawisko bezrobocia, które nie omija także ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem. 

Na początku lat 90-tych ukończenie dowolnych studiów wyższych w Polsce zapewniało otrzymanie atrakcyjnej propozycji pracy. Od połowy lat 90-tych podstawowym problemem edukacji akademickiej stała się wzrastająca liczba studentów, a w rezultacie absolwentów, których rynek pracy nie mógł wchłonąć. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej dowodzą, że w perspektywie kilkunastu lat ważne jest projektowanie takiej wizji studiów wyższych, by kompetencje absolwentów były jak najbliższe wymogom stawianym przez pracodawców.

 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę wstępnej analizy stanu badań podejmujących problematykę szeroko pojętej sytuacji absolwenta szkoły wyższej na rynku pracy. Analiza ta została przeprowadzona w czterech nurtach tematycznych:

– losów zawodowych absolwentów;

– badań poziomu jakości kształcenia akademickiego pod kątem rynku pracy i badania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów – kandydatów do pracy;

– opracowań poświęconych metodom badań losów absolwentów;

– badań zleconych.

 


Opublikowane w:

Piróg D., 2010. Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań [W:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy (red. Sitarska B., Jankowski K., Droba R.), Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 61-80.