Konferencje

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

2023

1) 39 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków, 4-5 grudnia 2023; referat: Feminizacja usług społecznych na przykładzie sektora edukacji. Przyczyny, modele, konsekwencje.

2) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonomia Społeczna 2023. Usługi społeczne wobec wyzwań społeczno-gospodarczych, Kraków, 16 listopada 2023; referat: Wyzwania związane ze świadczeniem usług edukacyjnych w kontekście niedoborów kadrowych nauczycieli na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach.

3) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne przemiany społeczno-demograficzne w Polsce i na świecie, Kraków, 23-24 października 2023; referat: Uwarunkowania i konsekwencje senioralizacji nauczycieli w Polsce.

4) International Conference: Advances in geosciences for smart transformation; Sofia, Bułgaria, 4-7 października, 2023; referat: Possibilities offered by job postings as data source for evaluating demand for geographers. Theoretical assumptions and empirical evidence.

5) XXIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej: Diagnostyka edukacyjna oceniania szkolnego i akademickiego; Łódź, 22-25 września 2023, referat: Kompetencje interpersonalne nauczyciela akademickiego a ocenianie efektów kształcenia  u studentów.

6-7) Kongres Geografii Polskiej „GEOGRAFIA NIEPEWNOŚCI”; Poznań, 31.05 – 3.06. 2023; referaty:

(a): Budowanie “wiedzy potrzebnej” w badaniach geograficznych w świetle koncepcji Mode 2 Science (Piróg);

(b) Niepewność jakości edukacji geograficznej w świetle problemów kadrowych polskiej szkoły (wspólnie z A. Hibszer).

8) EUROGEO Conference: Future -ready geography; Kraków, 27-28 kwietnia 2023;referat: Ageing of teaching staff in Poland: reasons, characteristics and consequences (wspólnie z K. Bargieł).

9) Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych: Wyzwania współczesnej edukacji geograficznej, Kraków, 3-4 marca 2023; referat: Aktualne wyzwania edukacyjnego rynku pracy a przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (wspólnie z A. Świętek).

 

2022

10) Konferencja pt.: Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów, Oświęcim, 08 grudnia 2022, referat: Strategie, metody i techniki budowania dociekliwości poznawczej uczniów w toku edukacji geograficznej.

 

11) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2.0.2.2. Geografia późnej nowoczesności, Kraków, 25-27 listopada. 2022, referat: Wykorzystanie ofert pracy do diagnozy realnego popytu na geografów: perspektywa metodologiczna.

12-13) Kongres Edukacji Geograficznej pt. Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość; Łódź, 14-16 października 2022, referaty:

a). Rola autorefleksji nauczyciela i ucznia w kształceniu geograficznym: koncepcje, działania, narzędzia (wspólnie z K. Bargieł, P. Cybul, A. Świętek)

b). Przyszłość i perspektywy rozwoju edukacji geograficznej.

14) XXVIII Konferencja PTDE: Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej, Kraków, 22-23 września 2022, referat: Diagnozowanie poziomu umiejętności myślenia przestrzennego. Przegląd stanu badań i egzemplifikacja narzędzi (wspólnie z A. Świętek).

15) UGI-IGU Congress, Francja, Paryż, Sorbonne, Institut de Géographie, Société de Géographie 18-22 lipca2022, referat: What kind of geographers does the labour market really need? Picture from the analysis of online job adverts in selected European countries.

16) IGU-CGE: Teaching Geography: past and future challenges, Francja, Rennes, L’université Rennes 2; Département de géographie et aménagement de l’espace, 12-13 lipca 2022, referat: Auditing university curricula using labour market data.

17) EUROGEO Conference: Re-visioning Geography for sustainability in post-covid era, Lesvos, Grecja, 5-6 maja 2022; referat: Real demand for geography teachers in Poland: analysis of online job adverts in the years 2019-2020.

18) XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście “Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych, Łódź, 21-22 kwietnia 2022, referat: Miasta i regiony wobec wyzwań związanych z edukacyjnym rynkiem pracy (wspólnie z A. Hibszerem).

 

2021

19) XXVII Międzynarodowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, PTDE, Kraków, 18-20 listopada 2021, referat: Autorefleksja w diagnostyce edukacyjnej – cele, narzędzia, efekty (wspólnie z A. Świętek).

20) Konferencja KEG PTG: Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: koncepcje, doświadczenia, Kraków, 15-16 października 2021, referat: Ewaluacja w kształceniu geograficznym jako proces badawczy zorientowany na zdobywanie wiedzy naukowej o potencjale praktycznym.

21) IGU-CGE Conference: Making connections: cooperation and networking in geography education, IGU-CGE, Praga, Czechy, 10-13 sierpnia 2021, referat: How to determine which competences are the key career capital of higher education graduates? Methodology and research results.

22) 34th International Geographical Congress, Istambuł, Turcja, 16-20 sierpnia 2021, referat Comparison of dam project perception by resettled and non-resettled communities (wspólnie z Wiejaczka Ł., Fidelus-Orzechowska J.).

23) Konferencja naukowa Gaude Scienta- ciesz się nauką. Nauka w rękach młodych badaczy, Poznań, 13- 14 maja 2021, referat: Partycypacja społeczna w edukacji: ujęcia teoretyczne, wymiary, wyzwania.

24) EUROGEO Conference: Sustainable Development Goals for All, Madryt, Hiszpania, 22-23 kwietnia 2021, referat: What  employees does the labour market need? Recommendations for “sustainable” Earth science degree programmes.

25) XXVII Międzynarodowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, PTDE, Kraków, 18-20 listopada 2021, referat: Autorefleksja w diagnostyce edukacyjnej – cele, narzędzia, efekty (wspólnie z A. Świętek).

 

2020

26) Konferencja Naukowa KEG, PTG: Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji geograficznej – – ich kształtowanie i ocenianie, Toruń, 6 – 7 listopada 2020, referat: Kształtowanie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów u kandydatów do zawodu nauczyciela geografii: orientacja tutoringowa (wspólnie z A. Świętek).

27) Konferencja „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego  i lokalnego”, Kraków, 5-6 października 2020 r., referat: Samodzielność poznawcza w kształceniu szkolnym i akademickim: uznane koncepcje, zmodernizowane metody, nowe wyzwania.

 

2019

28) Konferencja KEG, PTG: Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się; Kielce, 22-23 listopada 2019; referat: Poszukujące kształcenie geograficzne na poziomie uniwersyteckim: koncepcje, praktyki, wyzwania.

29) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Turystyka i Praca – lepsza przyszłość dla wszystkich, Gdańsk 18 października 2019; referat: Aspiracje i plany zawodowe studentów turystyki: założenia teoretyczne oraz wyniki badań.

30) EUROGEO Conference: Hidden Geographies, Lublana, Słowenia, 29-31 sierpnia 2019; referat: Labour market for geography teachers in Poland: visible and hidden issues.

31) Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: EDUKACJA XXI w. Strategie zarządzania i kierunki rozwoju, Kraków, 10-11 października 2019; referat: Ku samodzielności poznawczej w kształceniu  szkolnym  i akademickim: przykład geografii.

32) Konferencja: Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?, Kraków, 7-8 czerwca, 2019, referat: Mądrze pytać i stale dociekać: założenia i przykłady geograficznej edukacji (wspólnie z A. Świętek).

 

2018

33-34) 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Sewilla, Hiszpania, 12-14 listopada 2018, referaty:

a) Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments.

b) Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings vesrus reality – a case of Polish students (wspólnie z W. Kilar, R. Rettinger).

35) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym, Warszawa, 19-20 października; referat: Humanizm jako perspektywa teoretyczna w badaniach procesu edukacji geograficznej.

36) Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 12-12 kwietnia 2018; referat: Nauczyciele geografii: sukcesy, problemy, wyzwania (wspólnie z A. Hibszer, Z. Podgórski).

 

2017

37-38) 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych, Kraków, 4-5 grudnia 2017; referaty:

a) Uwarunkowania decyzji o podjęciu studiów na kierunku turystyka i rekreacja (wspólnie z M. Sułkowską).

b) Możliwości wykorzystania e-informacji do rozpoznania popytu na kompetencje i kwalifikacje w branży turystycznej (wspólnie z N. Grabowską).

39) Konferencja naukowa: Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły, Sosnowiec, 24 – 25 listopada 2017; referat: Reforma systemu edukacji a kariera zawodowa nauczycieli geografii: uwarunkowania i wyzwania.

40) International Interdisciplinary Conference Migration and Education: To understand relations between migration and education – challenges for research and practice, Kraków, 21 listopada 2017, referat: The role of international student exchange programmes in developing competitiveness of higher education institution graduates on the labour market – theoretical considerations.

 41-42) 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych , Kraków, 9-10 października 2017, referaty:

a) Kariera zawodowa nauczycieli – nie tylko podstaw przedsiębiorczości – w warunkach reform systemu edukacji: zarys stanu badań.

b) Kompetencje społeczne uczniów. Perspektywa teoretyczna i ilustracje empiryczne.

 

2016

43) 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Kraków, 5-6 grudnia 2016, referat: Mechanizmy dokonywania wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne.

44) Konferencja: Problemy dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach przyrodniczych, Kraków, 22 listopada 2016, referat: Adaptacja naukowych treści geograficznych do potrzeb szkolnych: ujęcie teoretyczne i ilustracje z praktyki szkolnej.

45) XXVII Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Cieszyn, 5-7 lipca 2016, referat: Propozycja zastosowania metody pól semantycznych w badaniach z zakresu geografii społecznej.

46-47) 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, Kraków, 29.06- 202.07.2016, referaty:

a) Natural Sciences Teaching in Polish and Slovenian schools – a comparative assessment (wspólnie z T. Resnik Planinc)

b) Changes in the Polish education and professionally-demographic profile of teachers gaining qualifications to teach Natural Sciences at the Pedagogical University from 2000 to 2016 (wspólnie z W. Osuchem).

48) LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Tradycja i nowoczesność w geografii, Kraków 27-29 czerwca 2016, referat: Wpływ przemian społeczno-gospodarczych na geografię jako kierunek studiów w Polsce (wspólnie z B. Wójtowicz, W. Osuchem, A, Świętek, M. Tracz).

49) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja dla przedsiębiorczości” Kraków, UE Kraków- Ingatianium, 23 maja, 2016, referat: Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych kluczem do planowania efektywnej strategii rozwoju postaw przedsiębiorczych na wyższych szczeblach edukacji (razem z T. Rachwałem).

 

2015

50) 31 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Kraków, 7-8 grudnia 2015, referat: Pomiar jakości usługi edukacyjnej w szkole wyższej. Przegląd metod, narzędzi i propozycja ich zastosowania w ocenie jakości studiów na kierunku geografia.

51) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nowe problemy i metody badan procesu kształcenia geograficznego, Poznań, 26-27 listopada 2015, referat: Nowoczesne badania procesu kształcenia geograficznego: prymat metod jakościowych czy ilościowych?

 52-53) 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych; Kraków, 5-6 października 2015; referaty:

a) Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań.

b) Diagnoza predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-ZAMEK (wspólnie z T. Rachwałem)

54) VII Międzynarodowa Konferencja naukowa: Dylematy współczesnego rynku pracy, Katowice-Targanice, 15-16 września 2015; referat: Opóźnienia we wkraczaniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa.

 

2014

55) 30 Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych, Kraków, 1-2 grudnia 2014; referat: Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach anglosaskich.

56) Konferencja Naukowa: Technologie komunikacyjno-informacyjne w kształceniu geograficznym. Koncepcje e-podręcznika z geografii, Sosnowiec, 27-29 listopada 2014; referat: Technologie informacyjno – komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych: rozważania teoretyczne i wyniki badań.

57) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Kraków, 6-7 października 2014; referat: Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego.

58) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Kraków, 6-7 października 2014; referat: Nowe spojrzenie na diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów: założenia teoretyczne i ich implikacje w projekcie Poznaj swoje predyspozycje zawodowe (wspólnie z T. Rachwałem)

59) Ogólnopolska konferencja naukowa: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec wymogów rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wrocław, 2-3 października 2014; referat: Współczesny absolwent studiów geograficznych na rynku pracy – oczekiwania i plany a rzeczywistość.

60-61) International Geographical Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, 18-22 sierpnia 2014, referaty:

a) Current facets of university-to-work transition in Poland – the example of geography graduates.

b) The geography teaching profession in Poland in the 21st century: system of training, current situation and future challenges.

62) Międzynarodowe Seminarium Naukowe Dydaktyków Szkół Wyższych oraz Nauczycieli Geografii: Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym, Kraków, 26-27 września 2014, referat: W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy.

 

 2013

63) 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków, 2-3 grudnia 2013, referat: Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów.

64) Międzynarodowa Konferencja: Edukacja geograficzna w Polsce i na świecie, Łódź 21-22 listopada 2013, referat: Postrzeganie zawodu nauczyciela geografii przez jego reprezentantów w dobie nasilających się trudności na edukacyjnym rynku pracy (propozycja metodologii i wyniki badań).

65) Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych: Geografia a współczesny rynek pracy, Kielce, 5-6 listopada 2013; referat: Postrzeganie zawodu nauczyciela geografii przez jego reprezentantów w dobie nasilających się trudności na edukacyjnym rynku pracy (propozycja metodologii i wyniki badań).

66) Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych, Kraków 7-8 października 2013; referat: Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty.

67) V Konferencja Naukowa pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Dylematy współczesnego rynku pracy, Targanice, 17 – 18 września 2013; referat: Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukacje akademicką a stan rzeczywisty.

68) Trzecie Plenarne Spotkanie Pracowników Szkół Ćwiczeń z Pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wychowawcze i Dydaktyczne Wyzwania Współczesnej Szkoły, Kraków, 14 czerwca 2013, referat: Główne wyzwania przygotowania nauczycieli geografii do realizacji zadań współczesnej szkoły i skutecznego konkurowania na edukacyjnym rynku pracy (wspólnie z W. Osuchem).

69) 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Kraków, 3-4 grudnia 2013, referat: Teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

 

2012

70) 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków, 8-9 października 2012, referat: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu.

71-72) Sesja Naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Jana Flisa: Współczesne obszary zainteresowań dydaktyki geografii, Kraków, 29 września 2012, referaty:

a) Koncepcja nauczycielskich studiów geograficznych według Jana Flisa (wspólnie z M. Tracz).

b) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy (wspólnie z R. Janią).

73) 2nd DEHEMS International Conference Employability of Graduates & Higher Education Management Systems, Lublana, Słowenia, 27-28 września 2012, referat: Transition from higher education into labour market in Poland on the base of geography graduates.

74) IV konferencja naukowa pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Dylematy współczesnego rynku pracy, Targanice, 24-26 września 2012, referat: Determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy.

75) International Conference on European Identity. Lublana, Słowenia, 14-15 września 2012, referat: Are we becoming more culturally open by joining the European Union countries? – Polish perspective.

76) Międzynarodowa konferencja naukowa: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów a potrzeby rynku pracy, Lublin, 7-8 marca 2012, referat: Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii.

 

2011

77) Międzynarodowe Seminarium Naukowe: The concept of European Education (place, attitude, movement), Kraków, 20-24 listopada 2011, referat: The concept of European Education in Poland.

78) Konferencja Naukowa: Aktualne wyzwania akademickiego kształcenia geografów a edukacja szkolna, Toruń, 16-17 listopada 2011, referat: Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii.

79) International Scientific Conference: Natural Sciences in Educational Systems of European Countries in the 21st century, Department of Didactic Geography Institute of Geography Pedagogical University of Cracow State Pedagogical Herzen University of Russia, St. Petersburg-Cracow, 24-25 października 2011, referat: Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany.

80) XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności, Siedlce, 30-31 maja 2011, referat: Badania losów zawodowych absolwentów studiów wyższych ogniwem doskonalenia jakości kształcenia – przykłady strategii metodologicznych.

 

2010

81) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług, Kraków, 6-7 grudnia 2010, referat: Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy.

82) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji oraz Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Lacha, Kraków – Sanok, 16-18 września 2010; referat: Wybrane metody nauczania z zakresu przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska – przegląd i egzemplifikacja.

83) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 8-12 września 2010, referat: Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii – wybrane determinanty responsywności.

84) Międzynarodowa Konferencja: Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Siedlce, 28-29 czerwca 2010; referat: Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań.

 

2009

85) Ogólnopolska Konferencja: Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach nauczania, UP, Kraków, 16-17.11.2009, referat: Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce – moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy?

86) International Conference “Celebrating Geographical Diversity, Turcja, Ayvalik, Turkey. 28-31 maja 2009; referat: Do Polish universities value geography in XXI-st century?

87) Geographical Association Conference: Moving Geography Forward, Manchester; Wielka Brytania, 16-18 kwietnia, 2009; referat: Moving geography forward – Poland.

88) 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Białowieża, 10-14 września 2009; referat: Rola geograficznej edukacji akademickiej w kształtowaniu postaw otwartości kulturowej studentów.

 

2008

89) International conference: Future prospects in geography, Liverpool, Wielka Brytania, 4-7 września 2008, referat: Main factors affecting the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective.

90) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska dydaktyka geografii. Idee-tradycje-wyzwania, Sosnowiec, 29 marca 2008, referat: Pomiar przekonań i postaw w procesie realizacji edukacji międzykulturowej – propozycja metodologiczna.

 

2007

91) V Międzynarodowa Konferencja naukowa: Edukacja XXI wieku: edukacja bez granic, mimo barier”, Poznań-Zakopane, 22-24 października 2007; referat: Rola edukacji międzykulturowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży polskiej do funkcjonowania w przestrzeni Unii Europejskiej.

92) III Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 5-7 października 2007, referat: Motywy wyboru geografii na maturze a wyniki egzaminu maturalnego (wspólnie z M. Tracz i B. Gurgul).

93) International conference “Putting Bologna into process”, Stockholm, Szwecja, 25-27 września 2007, referat: How do university geography courses in Poland create understanding of citizenship, culture, place and identity.

94) Międzynarodowa Konferencja: Różnorodność koncepcji kształcenia geograficznego, Kielce, 8-9 września 2007, referat: Koncepcja edukacji międzykulturowej ogniwem kształcenia geograficznego w XXI wieku.

95) 56 Zjazd PTG: Badania regionalne w geografii, Kielce, 29 sierpnia – 2 września 2007, referat: Strategie motywowania do edukacji regionalnej (wspólnie z M. Zapałą).

96) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Jakość kształcenia w szkole wyższej: Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej, Siedlce, 19-21 czerwca 2007, referat: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w świetle Deklaracji Bolońskiej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (wspólnie z M. Tracz i W. Osuch).

97) III Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie spotkania z INSPIRE”: Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni”, Kraków, 17-19 maja 2007, referat: Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego (wspólnie z S. Piróg).

98) Ogólnopolskie kolokwium teoretyczno-metodologiczne: Terytorium, region, miejsce, czas i przestrzeń w naukach geograficznych, Łódź, 15-16 maja 2007, referat: Terytorium, region, miejsce w edukacji geograficznej w kontekście procesu globalizacji.

99) International Geographical Union Conference: Changing geographies, Londyn, Wielka Brytania, 4-13 kwietnia 2007, referat: Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world.

 

2006

100) IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Edukacja XXI wieku: edukacja bez granic, mimo barier, Poznań-Zakopane, 24-27 października 2006, referat: Uczestnictwo w kulturze studentów – przyszłych nauczycieli geografii elementem holistycznego przygotowania do pracy w szkole (na przykładzie badań w ośrodku gdańskim, łódzkim i toruńskim.

101) 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Toruń, 13-17 września 2006, referat: Absolwenci nauczycielskich studiów geograficznych na krakowskim rynku pracy.

102) International conference: Teaching in and about Europe, Liverpool – Toruń, 5-8 września 2006, referat: The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe – results of research in Northern Ireland.

103) VII Międzynarodowa konferencja naukowa. Jakość kształcenia w szkole wyższej: Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, Siedlce, 28-29 czerwiec 2006, referat: Praktyczna i kulturowa koncepcja kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli geografii.

104) Ogólnopolska konferencja naukowa: Praktyczne kształcenie nauczycieli, Kraków, 6 czerwca 2006, referat: Koncepcja praktycznego kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli geografii.

105) Ogólnopolska konferencja naukowa: Edukacja regionalna w teorii i praktyce, Łódź, 26-27 kwietnia 2006, referat: Rola uczestnictwa w kulturze przyszłych nauczycieli geografii w realizacji celów edukacji regionalnej.

 

2005

106) Międzynarodowa Konferencja: Kształcenie geograficzne w europejskim obszarze edukacyjnym, Niepołomice, 15 listopada 2006, referat: Geografia kultury pomostem łączącym treści przyrodnicze i humanistyczne w nauczaniu geografii.

107) III Międzynarodowa Konferencja: Edukacja XXI wieku, Piła, 19-21 października 2005, referat: Wykorzystanie zaplecza kulturalnego Krakowa przez studentów Akademii Pedagogicznej istotnym ogniwem przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela-wychowawcy.

108) International conference: Changing Horizons in Geography Education, Liverpool-Toruń, 2-5 września 2005, referat: Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools- theoretical reflections.

109) 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szczecin-Świnoujście, 9-11 czerwca 2005, referat: Edukacja geograficzna a edukacja kulturowa i kulturalna w polskiej szkole – rozważania teoretyczne.

 

2004

110) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Kraków, 27-28 września 2004, referat: Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

111) Międzynarodowa Konferencja ISATT: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Rzeszów, 26-27 września 2004, referat: Edukacja kulturowa i europejska wyzwaniem dla nauczycieli w dobie globalizacji.

 112) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław, 24-25 września 2004, referat: Aktywność kulturalna i edukacja kulturalna jako sprzężenie zwrotne – rozważana teoretyczne i wyniki badań.

113) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Edukacja XXI wieku, Piła, 20-21 września 2004, referat: Potrzeby i możliwości optymalizacji edukacji europejskiej w gimnazjum: wyniki badań eksperymentalnych.

114). Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska-Unia-Świat, Toruń, 13-14 maja 2004, referat: Stan wiedzy, oczekiwania i postawy uczniów polskich, brytyjskich i niemieckich wobec procesów integracyjnych w Europie.

 115) 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 22-26 czerwca 2004, referat: Świat przeżywany -świat poznawany: o kryteriach doboru treści do wychowującej edukacji przyrodniczej i geograficznej.

 

2003

116) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław, 14-19 października 2003, referat: Poznawcze, estetyczne i symboliczne wartości krajobrazu kulturalnego Krakowa i województwa małopolskiego istotą edukacji kulturowej i regionalnej.

117) 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Opolu, 26-29 września 2003, referat: Stan wiedzy i postawy uczniów polskich, brytyjskich i niemieckich wobec procesów integracyjnych w Europie.

118) Międzynarodowa Konferencja: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Kraków, 20-21 maja 2003, referat: Nauczyciele geografii wybranych gimnazjów województwa małopolskiego wobec edukacji europejskiej.

 

2002

119) 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków-Nowy Sącz, 26-29 czerwiec 2002, referat: Wiedza, postawy i oczekiwania uczniów wybranych gimnazjów województwa małopolskiego na temat integracji Polski z Unią Europejską.

120) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Wrocław, 14-15 czerwca 2002, referat: Obserwacja i oznaczanie jako metody optymalizacji percepcji krajobrazu kulturowego.

121) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Toruń, 8-9 luty 2002, referat: Oznaczanie przy pomocy kluczy dydaktycznych jako aktywna metoda poznawania środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski.

 

2001

122) 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rzeszów-Polańczyk, 19-22 września 2001, referat: Ścieżka “Edukacja europejska” i przedmiot podstawy przedsiębiorczości jako nowe możliwości działania dla nauczyciela geografii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

123) IV International Conference on European Dimension of Teaching Geography in the Middle, South Eastern and Eastern European Countries in Transition. University of Ljubljana, University of Maribor, Slovenia, 28-31 marca 2001, referat: A new shape of the European dimension in Poland during the educational reform.

 

2000

124) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problematyka edukacji geograficznej w reformowanej szkole podstawowej, gimnazjalnej i licealnej na tle geografii jako nauki, Kraków, 6-7 listopada 2000, referat: Edukacja europejska w polskim reformowanym szkolnictwie na tle szkolnictwa krajów Unii Europejskiej (wspólnie z S. Piskorzem).

125) 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wrocław-Szklarska Poręba, 20-24 września, 2000, referat: Klucze dydaktyczne do pracy na ścieżkach edukacyjnych: edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie i edukacja ekologiczna (wspólnie z S. Piskorzem).