Polish (Poland)English (United Kingdom)

Wizytówka

dp 2Danuta Piróg: geograf społeczno-ekonomiczny, dydaktyk geografii, profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autorka i współautorka 115 prac naukowych, tj.: artykułów w czasopismach naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach.


D. Piróg aktualnie w badaniach naukowych skupia się na trzech problemach:

  • specyfika wkraczania na rynek pracy osób z wyższym wykształceniem, rozpatrywana zarówno w kontekście teorii rynku pracy jak i mechanizmów tranzycyjnych w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych;
  • czynniki wpływające na procesy decyzyjne ludzi w odniesieniu do ich wyborów edukacyjnych na poziomie wyższym w Polsce i w wybranych krajach oraz możliwości implementacji tego typu badań do działań skierowanych na podnoszenie jakości edukacji uniwersyteckiej;
  • nowoczesne koncepcje i strategie diagnozowania predyspozycji zawodowych osób młodych.


Wybrane pełnione funkcje:

2017 – nadal: członek Wydziałowej Komisji ds. oceny prac dyplomowych

2016  2017: Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej

2016 – nadal: koordynator wyjazdów Erasmus w Instytucie Geografii

2016  nadal: członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych

2016  nadal: członek Wydziałowego Zespołu ds. Parametryzacji

2013 – nadal: recenzent czasopisma Studies in Higher Education

2013 – nadal: recenzent czasopisma RIGEO

2012 – nadal: koordynator specjalności Przyroda w Instytucie Geografii UP w Krakowie

2012 – nadal: członek kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

2006-2015: członek Rektorskiej Komisji do Spraw Praktyk Pedagogicznych

2006-2009: zastępca Sekretarza w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego (z wyboru)

2001-2016: kierownik Studiów podyplomowych „Przyroda"

2002-2011: kierownik ds praktyk zawodowych w Instytucie Geografii UP w Krakowie

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog