Polish (Poland)English (United Kingdom)

Wizytówka

dp 2
Danuta Piróg jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim:

  • metod badań w geografii społecznej, głównie innowacji z zakresu metod i technik społecznych badań jakościowych;
  • przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy; funkcjonowania człowieka na rynku pracy w zmieniających się warunkach, na przykładzie absolwentów studiów wyższych;
  • przygotowania kandydatów na nauczycieli geografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej;
  • efektywności studiów wyższych w aspekcie potrzeb rynku pracy;
  • metod i narzędzi diagnozowania predyspozycji zawodowych.

D. Piróg swoje doświadczenie naukowe zdobywała, pogłębiała i wykorzytywała, m. in. poprzez czynny udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych i kierując grantem MNiSW.  W latach 2010-2013 D. Piróg była kierownikiem projektu badawczegow zakresie dyscyplin: Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia, finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na temat :  „Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej" (N N114 076739). Celem naukowym projektu było, m.in. dokonanie  diagnozy sytuacji absolwentów geografii na rynku pracy oraz wypracowanie propozycji kompleksowej metodyki tego typu badań wraz z jej empiryczną weryfikacją. Realizacja tych badań stała się inspiracją do dalszej esploracji problematyki przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy od strony teoretycznej i empirycznej.

Aktualnie D. Piróg zajmuje się przede głównie wielowymiarowymi analizami czynników warunkujących procesy tranzycji absolwentów szkół wyższych na rynek pracy.


Wybrane pełnione funkcje:

2017 nadal: członek Wydziałowej Komisji ds. oceny prac dyplomowych

2016  2017: Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej

2016 – nadal: koordynator wyjazdów Erasmus w Instytucie Geografii

2016  nadal: członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych

2016  nadal: członek Wydziałowego Zespołu ds. Parametryzacji

2013 – nadal: recenzent czasopisma Studies in Higher Education

2013 – nadal: recenzent czasopisma RIGEO

2012 – nadal: koordynator specjalności Przyroda w Instytucie Geografii UP w Krakowie

2012 – nadal: członek kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, koordynator ds. jakości kształcenia Instytucie Geografii UP w Krakowie

2006-2015: Członek Rektorskiej Komisji do Spraw Praktyk Pedagogicznych

2006-2009: Zastępca Sekretarza w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego (z wyboru)

2001-2016: Kierownik Studiów podyplomowych „Przyroda"

2002-2011: kierownik ds praktyk zawodowych w Instytucie Geografii UP w Krakowie

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog