Polish (Poland)English (United Kingdom)

Ostatnio dodane

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.

Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań

cover 341 2x2Przemiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe generują na rynku pracy nowe wyzwania dla przedstawicieli wielu profesji, w tym dla nauczycieli. Poziom rozwoju gospodarczego, postęp technologiczny, stopa bezrobocia, sytuacja demograficzna czy modele życia społecznego odpowiadają za sposób myślenia człowieka o pracy, kreują warunki, w których przychodzi mu realizować swoje aspiracje zawodowe, co w dłuższej perspektywie czasowej ujawnia się w typach kariery.

Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments

Iceri 2x2One of the key goals of academic education in geography has been comprehensive training of future geography teachers. Schools are, in descriptions of a geography graduate's profile, one of primary possible employment areas. The socio-economic and political situation has undergone dramatic changes in the last fifty years which has affected the professional destinations of graduates of many university programmes, including a share of geographers who find employment in the educational sector.

Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students

Iceri 2x2The literature review indicates that one of the most under-researched areas in higher education are factors that determine the decision-making process of young people regarding going to university. There is a number of recognised theories that describe this complex process, in particular the theory of rational choice, expectancy-value theory, motivation theory and self-determination theory.

Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence

BJGC 2x2An analysis of both theoretical and empirical literature suggests that career counselling should begin in childhood and that it should be an ongoing process based on a narrative approach. The basis of this paradigm is an insightful reflection over one's life history, which requires tapping into the capacities of autobiographical memory.

Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)

EES 2x2The present study focuses on the Balason river running through the Himalayan piedmont zone (near Siliguri, India). The objective of the study is an assessment of the environmental effects of river bed material extraction by humans and the dependence of indigenous people on the river and its ecosystem services.

Local Residents' Perceptions of a Dam and Reservoir Project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India

MRD 2x2We researched local residents' perceptions of a dam and reservoir construction project in the Teesta River catchment basin (Darjeeling Himalayas) within 1.5 years of its completion, using a questionnaire survey.

Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść

cover 333 2x2Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospodarce turystycznej.

To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015

geoforum 2x2The article presents results of research (N = 2173) on the reasons for choosing geography degree programmes as declared by geography students. The objective of the analysis was to examine the significance of specific motivations and to attempt to clarify the changes behind these motivations in the context of social and political transformations in Poland in the last twenty years.

Dokonywanie wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym – ujęcie teoretyczne

cover issue 288 pl PL 2x2Celem autorki artykułu jest przedstawianie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek).

Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań

2017 LodzAbsolwenci są jednym z podstawowych podmiotów mogących dokonać oceny przydatności studiów w przejściu z etapu edukacji akademickiej do etapu zatrudnienia oraz sugerować konieczne zmiany w szeroko pojętej koncepcji kształcenia, które optymalizowałyby pozycję
geografów na rynku pracy w przyszłości. Celem opracowania jest analiza percepcji studiów na kierunku geografia z perspektywy pracujących i poszukujących zatrudnienia absolwentów; zaproponowanie i poddanie krytycznej ocenie zastosowania metody pól semantycznych dointerpretacji wyników w badaniach jakościowych z zakresu geografii społecznej.

Changes in the Polish education system and professional-demographic profile of teachers gaining qualifications at the Pedagogical University (UP) to teach Natural Sciences from 2000 to 2016

Higher 2x2The specificity of the teaching profession requires not only thorough preparation to it in the course of study but also continuous training and improvement after its completion, during work.

Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

SE 2016Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View

cze 2x2The world community of the first two decades of the twenty-first century represents a complicated system. Its functioning is greatly affected by information. The world is interconnected by information. People, including children, are overwhelmed, or even more attacked, with huge amounts of information and signals.

Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań

PE 122016 okładkaPrzedsiębiorczość indywidualna jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w różnej skali układów przestrzennych oraz istotnym sposobem uelastyczniania rynku pracy. Studia specjalistycznej literatury jednoznacznie wskazują na istnienie wielu determinant wpływających na skłonność jednostki do samozatrudnienia.

The role of competences for geography higher education in university-to-work transition

polonica 2013 2x2 300dpiThe objective of the article is to empirically verify the impact of assessing one's own competences on the transition of recent university geography graduates from education to employment. The article also looks at the role of competences in predicting graduates' situation on the job market.

Book Review: Educating for Hope in Troubled Times: Climate Change and the Transition to a Post - Carbon Future

HicksThe book focuses on three important global issues: climate change, peak oil, and the limits of growth. It's worth asking why David Hicks decides to discuss these topics when each of them has been carefully considered among scientists for many years. In answering this question, we need to admit that, firstly, these problems are still not totally recognized, and are often not treated with great seriousness.

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Enviro 2x2The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions' activity and on what their impact specifically is.

Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

PKGP 3 2015 newRynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań

PKEG 2015 2x2W ostatnich latach obserwuje się znaczące zmiany w koncepcji kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela geografii. Obejmują one przemiany organizacyjne i programowe. W obrębie tych drugich można dostrzec wyróżnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych jako obligatoryjnego efektu kształcenia.

Journal of Geography in Higher Education - A selection of the best article

Best JGHE 2x2Artykuł: Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland opublikowany w Journal of Geography in Higher Education został wyróżniony jako jedna z najlepszych publikacji w tym czasopiśmie.

Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego

przedsieb 2x2 220 pl PLKompetencje z zakresu przedsiębiorczości były i nadal są uznawane za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Będąc znaczącym elementem kapitału ludzkiego, są one zarówno kluczową determinantą powstawania i efektywnego prosperowania przedsiębiorstw, a także pomyślnego wejścia na rynek pracy najemnej, jak i rozwijania kariery zawodowej.

A geography graduate's transition into the labour market in Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process

Bulletin oG 2x2Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society.

Job search strategies of recent university graduates in Poland: plans and effectiveness

he 2x2The objective of this article was to highlight plans versus actual actions of university graduates in Poland aimed at finding employment. The paper also empirically verifies the impact of chosen job-seeking strategies on the success or failure of their transition to employment.

ZAMEK - Poznaj Swoje Predyspozycje Zawodowe

www okladka nauczyciel 150dpiMateriały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Głównym celem tej publikacji jest podnoszenie szans uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.

Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

prace komisji gp 28 167 2014 2x2 300Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja, przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności.

W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

annales 2x2 300Celem artykułu jest zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii.

Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja

pirog ksiazkaProblematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między podażą a popytem oraz zagadnienia dotyczące zatrudnienia i bezrobocia, czynników wpływających na zróżnicowanie rynku pracy wraz z mechanizmami i konsekwencjami tego procesu, od dawna interesowała specjalistów wielu dyscyplin naukowych, głównie ekonomistów, socjologów i geografów społecznych.

Pobierz plik PDF książki (Full Text)

Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia

se 2x2The transition of recent graduates to the labour market, including the labour market destinations they hold in comparison to their aspirations and plans, seems to be an under researched area. Especially interesting and important for higher education management policy is recognition of their first job destinations and the relevance between the study subject and real occupation.

Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty

przeds eduk 163 PLPrzedsiębiorczość osób młodych, pojmowana zarówno jako deklaratywna gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej, przekonanie o posiadaniu kompetencji w
tym zakresie, jak i jako rzeczywiste samozatrudnienie, jest uznawana za korzystny czynnik rozwoju.

The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market

SiHE 2x2The article aims to empirically verify the impact of educational capital on the success or failure of higher education graduates' transitions. The paper uses the example of geography graduates in Poland who took part in a nationwide survey in 2012, six months after their graduation.

Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland

cjgh 2014 2x2 300dpiThe article presents results of a survey conducted among Polish geography graduates. They were asked questions about the relevance of their degree to their transition from university studies to the job market. The research project revealed that less than half of them found a job.

Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

pkgp ptg 2014 23 2x2 300dpiPrzejście absolwentów studiów wyższych w XXI wieku z etapu edukacji do zatrudnienia to złożony proces, uzależniony od wielu czynników i rodzący szereg konsekwencji społecznych, psychologicznych, ekonomicznych o niejednorodnej skali oddziaływania.

Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries

polonica 2013 2x2 300dpiThe objective of the article is to analyse the changes in labour market destinations of geography graduatesin selected countries over the last 30 years. Moreover, the paper discusses the results of a Polish study on professionalcareer plans of recent geography graduates and the fulfilment of these plans in 2012.

Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland

IJWRD 2013 2x2 300This article presents the results of a survey on how people perceive the Klimkówka storage reservoir located on the Ropa River in the Polish Carpathians. The analysis focused on establishing the role of various factors which impact the assessment of the reservoir by the local community.

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog